Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Śniegulska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej jest ważnym obszarem pracy wychowawczej szkoły. W opracowaniu przedstawiam opinie osób wkraczających w dorosłość na temat realizowanej w szkole edukacji prorodzinnej oraz staram się określić potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Rozważania osadzam na przekonaniu, iż edukacja prorodzinna w nowym wymiarze winna sprostać zadaniu przygotowania młodzieży do dojrzałego związku z drugim człowiekiem i odpowiedzialnego rodzicielstwa, co stwarza szansę na budowanie satysfakcjonującej przestrzeni życia i osiąganie indywidualnego szczęścia.
In times of rapid social, civilizational and cultural changes, education is facing new challenges. It seems that particularly important tasks refer to the idea of pro-family education which is, from the point of view of pedagogical theory and practice, a significant domain of pedagogical work. The paper presents the opinions of people entering adulthood on pro-family education realised at school and makes an attempt to determine the needs and expectations in that regard. The reflections are based on the conviction that pro-family education in a new dimension should meet the task of preparing youth for a mature relationship with another person and for responsible parenthood which creates a chance to build a satisfying life space and achieve individual happiness.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , edukacja prorodzinna , szkoła , przemiany społeczne , family , pro-family education , school , social changes
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 300–305