Analiza zatruć dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2014, w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

Abstrakt
Wstęp. Zatrucia w populacji dziecięcej, zarówno niezamierzone jak i celowe wciąż stanowią istotny problem medyczny i są częstą przyczyną hospitalizacji. Celem niniejszej pracy była analiza przyczyn, okoliczności oraz przebiegu klinicznego wymagających hospitalizacji zatruć dzieci z okolic Rzeszowa w okresie pięcioletnim. Materiał i metody. Badanie miało charakter retrospektywny. Materiał pracy stanowiły informacje zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów pediatrycznych hospitalizowanych z powodu zatrucia w latach 2010-2014 w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Analizowano czynniki takie jak: rodzaj trucizny, drogę wnikania trucizny do organizmu, celowość zdarzenia oraz okres hospitalizacji. W analizie uwzględniono również wpływ uwarunkowań środowiskowych, takich jak: miejsce zamieszkania dziecka, posiadanie rodzeństwa oraz występowanie chorób przewlekłych u pacjenta zatrutego. Wyniki. W analizowanym okresie czasu 903 dzieci było hospitalizowanych z powodu ostrego zatrucia. Wśród nich było 466 dziewczynek i 437 chłopców w wieku od 2 tygodni do ukończenia 18 roku życia. Większość zatruć stanowiły zdarzenia przypadkowe (59,8 %). Zatrucia niezamierzone najczęściej spowodowane były środkami chemii gospodarczej (31,3 %), podczas gdy główną przyczyną intoksykacji celowych były leki (44,6 %). W analizowanej grupie zatrucia celowe statystycznie częściej dotyczyły dziewcząt (62,8 %, p<0,001). Do zatruć dochodziło głównie na drodze pokarmowej. Średni czas hospitalizacji był najdłuższy dla pacjentów po celowym spożyciu środków leczniczych (3,6 dnia).
Introduction. Poisoning among children, both accidental and intentional, remain an important medical issue and are a common cause of hospitalisation. The objective of the study was to analyse causes, circumstances and clinical course of hospitalized poisonings of children from Rzeszów and the surrounding area in five-year period. Material and methods. This study was conducted retrospectively at Regional Hospital No 2 in Rzeszów and included the medical data of children below the age of 18 admitted to the hospital for poisoning over the past five years (2010 – 2014). Factors such as: the category of substance involved in poisoning, route of exposure, nature of poison exposure and duration of hospitalization were analysed. The analysis also considered the impact of environmental factors such as: place of residence, having siblings and chronic diseases occurrence among poisoned patients. Results. Within the period analysed, 903 children were hospitalised as a result of acute poisoning. The patient base comprised of 466 girls and 437 boys between the age of two weeks and 18 years. Most poisoning incidents were unintentional (59,8 %) in nature. The majority of unintentional poisoning was caused by household products (31,3 %), while intentional poisonings were mainly caused by medications (44,6 %). In the analysed group, intentional poisoning was significantly more frequent among girls (62,8 %, p<0,001). The main exposure route was oral. The average length of hospital stay was the longest for patients after deliberated drug poisoning (3,6 day).
Opis
Słowa kluczowe
dzieci , zatrucia , epidemiologia , children , poisoning , epidemiology
Cytowanie