Mściwość sędziowska w prawie amerykańskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Licak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mściwość sędziowska jest pojęciem zawartym w orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1969 roku, które oznacza zakaz sędziowskiego odwetu w formie podwyższonego wyroku w stosunku do oskarżonego, który jest sądzony ponownie. Zasada prawidłowego procesu wymaga, aby oskarżony nie obawiał się mściwości sędziowskiej. Nowe skazanie za to samo przestępstwo wiąże się z konsekwencją, że czas przebywania w wiezieniu musi zastać zaliczony na poczet kary. Jeśli sędzia decyduje się wydać surowszy wyrok w ponownym procesie, wówczas musi wyraźnie podać przyczyny nałożenia wyższej kary. Mściwość sędziowska nie może mieć miejsca w procesie ponownego orzekania o karze. Jeśli odwet motywuje nałożenie surowszego wyroku w nowym postępowaniu, wówczas taki wyrok wydany jest z naruszeniem czternastej poprawki do konstytucji, gwarantującej prawidłowy proces. W apelacji sąd orzekający uchyli taki wyrok. Państwu nie wolno karać osoby poprzez nałożenie surowszej kary z tego powodu, iż korzysta ona ze swoich praw. Oskarżony nie powinien obawiać się odwetu za skuteczne zaskarżenie pierwszego wyroku skazującego. Konstytucyjne prawo do apelacji nie może być ograniczane poprzez perspektywę mściwości.
Judicial vindictiveness is a concept contained in the verdict of the Supreme Court of the United States of 1969, which forbids judicial retribution in the form of an increased sentence when a defendant receives a new trial. The principle of a due process requires that a defendant should not be afraid of judicial vindictiveness. New conviction of the same offense has a consequence, that the time served in prison must be “fully credited”. When a trial judge decides to impose a greater sentence on retrial, he must affirmatively state the reasons for imposing a harsher sentence. Judicial vindictiveness may play no part in the resentencing process. If retaliation motivates the imposition of a severer sentence on reconviction, it is imposed in violation of the fourteenth amendment of the Constitution which guarantees a due trial. On appeal, a reviewing court will invalidate the sentence. The State is not allowed to penalize a person by imposing a harsher sentence, because he executes his rights. The defendant should not fear retaliation for successfully challenging first conviction. The constitutional right to appeal may not be limited by the perspective of retaliation.
Opis
Słowa kluczowe
sędzia , mściwość , oskarżony , skazanie , Pearce , domniemanie , wyrok , apelacja , prawa konstytucyjne , judge , vindictiveness , defendant , conviction , presumption , retaliation , sentence , appeal , constitutional rights
Cytowanie