Sources of creative inspiration

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Białogłowicz, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text is a result of reflections accumulated over years of creative work, written down in short essays, symbolically titled: Rozpoznanie [Recognition], Kolor [Colour], Człowiek [The human being], Pejzaż[Landscape], W poszukiwaniu piękna [In search of beauty], Wyznanie [A confession], Figura człowieka [The human figure], which touch on the author’s own analyses, emotions and experiences while working in the studio as well as outside it. Like a painting, it also results from the need to share with others. This form of sharing is a kind of emphasis of my interests, including the written and poetic language, an emphasis of how I write about painting and about what is important in life. It could be said that writing about the process of painting a picture is revealing the conversation I have in the studio with myself and the desire to share my silent conversation with others, in which I lift the curtain of the spiritual mystery of my creative process. The text is therefore not only my personal conversation, but also a conversation with others, it is an attempt to discover the sources of creative inspirations in which the reader can find the author’s image, a very realistic but also symbolic one. Standing in front of the plane of a white canvas, I always attempt to have the last conversation, as in a daily prayer, after which I may no longer experience myself.
Tekst jest rezultatem refleksji nawarstwiających się przez lata pracy twórczej, zapisywanych w krótkich esejach, zatytułowanych symbolicznie: Rozpoznanie, Kolor, Człowiek, Pejzaż, W poszukiwaniu piękna, Wyznanie, Figura człowieka, które dotykają własnych analiz, emocji i przeżyć w trakcie pracy w pracowni, ale i poza nią. Jest również jak obraz, potrzebą podzielenia się z innymi. Ta forma podzielenia się jest jakby podkreśleniem moich zainteresowań, również językiem pisanym, poetyckim, jak piszę o malarstwie i co ważne oraz istotne jest w życiu. Można powiedzieć, że pisanie o procesie malowania obrazu jest ujawnieniem rozmowy, którą prowadzę w pracowni sam ze sobą, i chęcią podzielenia się moją milczącą rozmową z innymi, w którym uchylam rąbek kurtyny duchowej tajemnicy mojego procesu twórczego. Tekst jest więc nie tylko moją osobistą rozmową, ale również rozmową z innymi, stanowi próbą odkrycia źródeł inspiracji twórczych, w których czytający może odnaleźć wizerunek autora, ten bardzo realistyczny, ale również symboliczny. Stojąc przed płaszczyzną białego płótna, zawsze podejmuję próbę ostatniej rozmowy, jak w codziennej modlitwie, po której mogę już nie doświadczyć siebie.
Opis
Translated by Agnieszka Gicala
Słowa kluczowe
colour , light , intensity and phenomenality of colour , image , spiritual majesty , figure , form , sacred and profane , kolor , światło , intensywność i zjawiskowość kolorystyczna , wizerunek , duchowy majestat , figura , forma , sacrum i profanum
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 16 (2023), s. 145-160