Metody i strategie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Barłóg, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto problem istotny z punktu widzenia edukacji inkluzyjnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odnoszący się do wykorzystania w edukacji nowatorskich propozycji, sposobów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Autorka prezentuje teoretyczne uzasadnienia, argumentuje zasadność wykorzystywania atrakcyjnych propozycji pracy edukacyjnej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości, ale i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania własne potwierdzają szczególne znaczenie wprowadzanych do edukacji inkluzyjnej metod i nowatorskich strategii dla dokonywania pozytywnych zmian w rozwoju i zaspokajaniu specjalnych potrzeb.
The article tackles the problem important from the point of view of inclusive education of children with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs in a mass school. The author presents theoretical justifications, argues the sense of using attractive proposals for educational work taking into account special needs and abilities, but also limitations of students with special educational needs. Author’s own research confirms the particular importance of the methods and innovative strategies introduced into inclusive education for making positive changes in development and satisfying special needs.
Opis
Słowa kluczowe
specjalne potrzeby edukacyjne , edukacja włączająca , metody , strategie nauczania , dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , special educational needs , inclusive education , methods , teaching strategies , children with special needs
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 435–441