Efekt trzeciej osoby a wpływ przekazów medialnych na podstawie opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-07-16
Autorzy
Waśko, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
W Polsce tematyka mediów oraz komunikowania masowego jest analizowana przez wielu badaczy. W swoich pracach poruszają oni zagadnienia związane z analizą funkcjonowania mediów masowych, przemianami zachodzącymi w mediach, rolą mediów jako instrumentu działań marketingowych oraz wpływem przekazów medialnych na odbiorców. Jednakże prace dotyczące efektu trzeciej osoby są w Polsce nieliczne. Głównym celem pracy jest stwierdzenie, czy wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego występuje efekt trzeciej osoby, jakie zmienne mają wpływ na powstawanie tego efektu oraz co wpływa na wielkość i jego siłę. Badania nie bez powodu przeprowadzono właśnie wśród studentów. Jako kategoria społeczna są to osoby, które dążą do poszerzania swoich zainteresowań oraz wiedzy, w dużej mierze często podróżujące oraz otwarte na zmiany społeczne. Przede wszystkim są to osoby, które często korzystają z mediów masowych. Badania pokazują, że osoby młode poświęcają mediom znaczną część swojego dnia, tym samym interesujące jest to, czy dostrzegają ich wpływ na siebie lub inne osoby. Etap prowadzenia badania poprzedziła analiza w głównej mierze materiałów zastanych dotyczących teorii mediów oraz efektu trzeciej osoby. Pozwoliło to na sformułowanie głównych pytań oraz hipotez badawczych. Zmienne, które były intersujące zdaniem autora w kontekście efektu trzeciej osoby, to kapitał społeczny, kapitał kulturowy, zaangażowanie społeczne oraz postrzeganie mediów. Przeprowadzona analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na odpowiedź na postawione pytania oraz hipotezy badawcze.
In Poland, the subject of media and mass communication is analyzed by many researchers. In their publications they raise issues related to the analysis of mass media functioning, the role of the media as an instrument of marketing activities and the impact of media messages on recipients. However, work on the third person effect is rare in Poland. The main objective of the work is to determine whether there is a third person effect among students of the University of Rzeszów, what variables have an impact on the formation of this effect and what affects the size and its strength. The study was conducted among students. As a social category, they are people who seek to broaden their interests and knowledge, often traveling and open to social change. First of all, these are people who often use mass media. Research shows that young people devote much of their day to the media, so it's interesting to see if they see mass media influence on themselves or others. The stage of conducting the study was preceded by an analysis of the existing materials concerning the theory of the media and third person effect. This allowed to formulate the main questions and research hypotheses. Variables that were interesting in the author's opinion in the context of the third person effect are social capital, cultural capital, social involvement and media perception. The analysis of the collected research material allowed to answer the posed questions and research hypotheses.
Opis
Promotor: dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR - 260, [7] s.
Słowa kluczowe
efekt trzeciej osoby , postrzeganie mediów , wpływ mediów , third person effect , media perception , media influence
Cytowanie