Social networks as a teaching resource in higher education

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Mauri Medrano, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Technologies have advanced dramatically in all areas of society, gradually being incorporated into Universities, until they have become a very valuable educational resource. In this context of permanent changes, Higher Education is called upon to face the challenges posed by new learning methods, in order to improve the way of producing, organizing and disseminating knowledge. The use of ICTs in teaching process increases access, quality and good results.
Technologie znacznie rozwinęły się we wszystkich obszarach społeczeństwa, stopniowo wkraczając także na uniwersytety, aż do momentu, w którym stały się bardzo cennym zasobem edukacyjnym. W kontekście ciągłych zmian, szkolnictwo wyższe musi stawić czoła wyzwaniom związanym z nowymi metodami uczenia się, aby ulepszyć sposób tworzenia, organizowania i rozpowszechniania wiedzy. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wiąże się ze wzrostem jego dostępności, poprawą jakości i polepszeniem wyników.
Opis
Słowa kluczowe
Social networks , student , learning , higher education , ICT , sieci społeczne , uczeń , nauka , szkolnictwo wyższe , technologie informacyjne i komunikacyjne
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 218–224