Przestrzeń słowem malowana w relacjach meczów siatkarskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kochmańska, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposoby wskazywania przestrzeni w relacjach sportowych meczów siatkarskiej Plus Ligi i Tauron Ligi transmitowanych na antenach sportowych telewizji Polsat w latach 2019–2021. Dzięki analizie kognitywnej, łączącej koncepcje JOS i MOS i schematy pojęciowe z włączeniem metafory, oraz uwzględnieniu rezultatów analizy lingwistycznej wypowiedzi w meczach, wykazano, że przestrzeń konceptualizowana jest na różne sposoby w poszczególnych modusach tekstu – w obrazie nadawanym dla widza, jak i w słowach do niego kierowanych. Wywołana kategoria pojęciowa to istotny, wyrażany jako trójwymiarowy, wielopoziomowy obszar – komponent strategii gry. W wypowiedziach jest on sygnalizowany zarówno w ujęciach podmiotowych, jak i przedmiotowych w postaci komunikatów o zrytualizowanej postaci, jak i sprawozdań formułowanych niekonwencjonalnie z wykorzystaniem metafory, nawiązań intertekstualnych i zaskakujących konceptualnych obrazowań.
The article presents methods of indicating space in sports coverage of Plus Liga and Tauron Liga volleyball matches broadcast on the dedicated sports channels of Polsat television in the years 2019–21. With the help of cognitive analysis, combining the concepts of JOS and MOS and conceptual schemas including the metaphor, and taking into account the results of linguistic analysis of statements in matches, it has been shown that space is conceptualized in various ways in individual modes of the text – in the image transmitted to the viewers and in the words addressed to them. The evoked conceptual category is an important multi-level three-dimensional area, at the same time being a component of the game strategy. In the statements, it is signaled both in subjective and objective terms in the form of messages with a ritualized form, as well as unconventionally formulated reports using metaphors, intertextual references and surprising conceptual imaging.
Opis
Słowa kluczowe
przestrzeń , analiza kognitywna , metafora , obrazowanie , space , cognitive analysis , metaphor , imaging
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 460–479