Dylematy oceniania wczesnoszkolnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Piątek, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ocenianie wczesnoszkolne winno służyć dziecku, jego rozwojowi i w konsekwencji prowadzić do zdobycia umiejętności adekwatnej samooceny, tak ważnej z punktu widzenia wykorzystywania swojego potencjału, swoich mocnych stron w życiu. Tymczasem analiza szkolnej rzeczywistości ukazuje bardzo tradycyjne podejście nauczycieli do oceniania uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej. Pomimo konieczności stosowania oceny opisowej na koniec semestru i na koniec roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rezygnują z niej w trakcie bieżącego oceniania postępów swoich uczniów, stosując ocenę szacunkową wyrażoną stopniem szkolnym.
Early education evaluation should serve the child, its development and, consequently, lead to the ability of adequate self-evaluation, so important in terms of using its own potential and personal strengths in life. Meanwhile, the analysis of the school reality demonstrates a very traditional approach taken by teachers to evaluate students in grades I to III in the primary school. Despite the need for providing a descriptive assessment at the end of the semester and at the end of the year, primary school teachers are abanding such approach (during on-going grading of their student’s progresses) and istead use the so called estimation grade in the form of a typical school grade.
Opis
Słowa kluczowe
ocena szkolna , ocena opisowa , ocenianie , kontrola , samokontrola , samoocena , school grade , descriptive grade , assessment , control , self-control , self-evaluation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 257–263