Relacje między kreatywnością pracowników a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw

Abstrakt
W ostatnich latach nastąpiła fundamentalna zmiana w podejściu do zagadnienia kreatywności w ekonomii. Twierdzi się, że rozpoczęła się era ekonomii kreatywności. Obecnie jedną z najważniejszych kategorii w naukach ekonomicznych jest szeroko pojęta efektywność. Podjęty w dysertacji problem naukowy stanowi określenie oddziaływania kreatywności pracowników przedsiębiorstw na efektywność ekonomiczną tych przedsiębiorstw. Głównym celem dysertacji jest określenie relacji pomiędzy kreatywnością pracowników a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw podsektora Projektowanie systemów komputerowych i usługi powiązane (5415) zlokalizowanych w Rzeszowie według klasyfikacji North American Industry Classification System (NAICS). Liczebność populacji generalnej to 109 podmiotów gospodarczych. Próba badawcza została dobrana w sposób nielosowy. Jej liczebność to 15 podmiotów gospodarczych. Wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury naukowej, metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, analiza danych empirycznych za pomocą metod statystycznych. Do pomiaru kreatywności pracowników zastosowano test twórczych osiągnięć CAQ. Jako wskaźnik efektywności ekonomicznej wybrano zysk netto. Na podstawie wyników badań i przeprowadzonych analiz ustalono, że istnieje pewna relacja pomiędzy kreatywnością pracowników a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw.
In recent years, there has been a fundamental change in the approach to creativity in economics. It is claimed that the era of creative economy has begun. Currently, one of the most important categories in economics is broadly understood efficiency. The scientific problem addressed by the dissertation is to determine the influence of employees' creativity on the economic efficiency of companies. The main objective of the dissertation is to determine the relationship between the creativity of employees and the economic efficiency of companies in the subsector Designing computer systems and related services (5415) in Rzeszów according to the North American Industry Classification System (NAICS). The population consists of 109 companies. The research sample was not randomly selected. It consists of 15 enterprises. The following research methods were used: study of scientific literature, diagnostic survey method using a questionnaire, analysis of empirical data using statistical methods. The Creative Achievement Questionnaire (CAQ) was used to measure employees' creativity. Net profit was chosen as an indicator of economic efficiency. Based on the research results and the analysis conducted, it is claimed that there is a certain relationship between the creativity of employees and the economic efficiency of companies.
Opis
Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. PRz - 281 s.
Słowa kluczowe
kreatywność , sektory kreatywne , efektywność ekonomiczna , creativity , creative sectors , economic efficiency
Cytowanie