Dyscyplina w klasie w codzienności szkolnej nauczycieli. Raport z badań

Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Dusza, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematyka dyscypliny w klasie jest istotnym elementem codzienności szkolnej. Dotyczy ona w równym stopniu nauczycieli, jak i uczniów i jest ważnym czynnikiem wpływającym nie tylko na efektywność kształcenia, ale też na atmosferę w klasie szkolnej. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w grupie 529 nauczycieli ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Wyniki badań wykazały, że problemy z dyscypliną w klasie są zjawiskiem powszechnym. Badani nauczyciele deklarują, że radzą sobie z nimi dobrze, przy użyciu różnorodnych metod i przy wsparciu innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców. Poruszono też problem metod dyscyplinowania uczniów oraz przyczyn problemów z dyscypliną, identyfikowanych przez nauczycieli.
The problem of discipline in classrooms is a substantial element of everyday school life. It affects in equal ways both teachers and students and is an important factor affecting not only the effectiveness of teaching, but also the atmosphere in a classroom. The article shows the results of a research conducted among 529 elementary school teachers from podkarpackie voivodship. A diagnostic poll and a questionnaire were used as a method of research. The results have shown, that problems with discipline in schools are a common occurrence. Questioned teachers declared, that they handle them well using various methods, and with the help of fellow teachers, management and parents. Methods of discipline were also addressed as well as the causes of discipline issues as identified by the teachers.
Opis
Słowa kluczowe
dyscyplina w klasie , nauczyciel , szkoła , discipline , teacher , school
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 105-115