Wpływ regulacji prawnych na wygląd budynków

Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Zwolak, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Regulacje prawne wpływające na wygląd budynków zawarte są przede wszystkim w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym oraz w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Regulacje te wpływają na przestrzeń publiczną, kształtując estetykę zewnętrznego wyglądu budynków w zgodzie z otoczeniem i wartościami kulturowymi. Celem wskazanych regulacji prawnych jest zapewnienie ochrony wyglądu budynków, które wpływają na jakość życia jednostek.
Legal regulations affecting the appearance of buildings are primarily contained in the law on spatial planning and development, building law and the law on the protection of monuments and care of monuments. These regulations affect public space, shaping the aesthetics of the external appearance of buildings in harmony with the environment and cultural values. The aim of the pointed legal regulations is to ensure protection of the appearance of buildings, which affect the quality of life of individuals.
Opis
Słowa kluczowe
wygląd budynku , estetyka , regulacje prawne , obiekt budowlany , interes publiczny , appearance of building , aesthetics , legal regulations , building object , public interest
Cytowanie