Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 66(2)/2021

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 66(2)/2021

 

Recent Submissions

 • Szydlik-Leszczyńska, Agata; Leszczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współczesny proces gospodarowania ma charakter złożony. Wymaga to od decydentów kształtujących politykę gospodarczą doboru adekwatnych oraz zróżnicowanych metod i technik oddziaływania. Trzeba mieć świadomość, iż tworzenie ...
 • Szczepańska-Przekota, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współcześnie zachodzące zmiany polegające na informatyzacji życia codziennego dotykają każdej jego sfery. W szczególności dotyczy to świata finansów. Jeszcze do niedawna podstawową formą płatności były płatności gotówkowe, ...
 • Garwol, Katarzyna; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł opisuje sposoby i zakres korzystania przez polskich seniorów z technologii cyfrowych. Starsi ludzie w powszechnej opinii są uznawani za osoby wykluczone cyfrowo, a więc mające trudności z obsługą Internetu oraz ...
 • Nieradka, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł dotyczy technologii wzbogaconej rzeczywistości (z ang. Extended Reality), zaś jego celem jest zwrócenie uwagi na wybrane kwestie związane z technologią i rozwiązaniami z obszaru wzbogaconej rzeczywistości w kontekście ...
 • Kozubowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł przedstawia ewolucję mediów społecznościowych przez pryzmat socjologicznych teorii Josepha Schumpetera oraz Karla Mannheima. Do analizy wykorzystano metodologię socjologii wiedzy, która została opisana w pierwszej ...
 • Dziembała, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Proces cyfryzacji implikuje wiele korzyści dla aktywnych jego uczestników. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa, osoby, grupy społeczne są z tego procesu wykluczone, co prowadzi do powstawania nierówności cyfrowych. Celem ...
 • Ulman, Paweł; Ćwiek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania rozwoju cyfrowego krajów Unii Europejskiej, a także określenie czynników je różnicujących. Podstawą prowadzonych badań są dane pochodzące z baz danych Eurostatu. W analizie ...
 • Przekota, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Wyznaczenie poziomu nierówności dochodowych wymaga przyjęcia określonej metodyki pomiaru. Celem pracy uczyniono przegląd i dyskusję nad metodyką pomiaru nierówności dochodowych. Przedstawiono cztery różne miary oparte na ...
 • Zagóra-Jonszta, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Przedmiotem rozważań jest bogactwo i ubóstwo w poglądach przedstawicieli myśli chrześcijańskiej, średniowiecznej. Stosunek do bogactwa i nierówności społecznych ewoluował wraz z rozwojem religii chrześcijańskiej i przenikaniem ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Autor artykułu przyjmuje założenie, że depozyt wartości duchowych jest istotną siłą sprawczą woli poznawania funkcji odpowiedzialności, szukania ex ante skutecznych środków działania dla życia w dobrostanie i równoczesnego ...
 • Łajewski, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację procesów wchodzących w skład gospodarki odpadami komunalnymi w gminach oraz określenie ich kosztochłonności. Badaniom poddano 40 losowo wybranych gmin województwa podlaskiego, ...