Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019

 

Recent Submissions

 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W opracowaniu zaprezentowano główne tezy autorów monografii pod redakcją naukową E. Mączyńskiej i P. Pysza pt. „Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie” (opublikowanej nakładem PWE, Warszawa 2019). Wynika z ...
 • Tuziak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule ukazano autorytet jako aksjonormatywny fundament ciągłości i rozwoju społeczeństwa. W pierwszej części charakterystyki i analizy przedmiotowej problematyki przedstawiono złożoność i wieloaspektowość pojęcia i ...
 • Górniak, Lech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Opracowanie przedstawia wyniki badań własnych dotyczących zależności pomiędzy postrzeganiem przez pracowników kultury organizacyjnej a ich oceną korelatów zaufania, traktowanych jako składowe klimatu organizacyjnego. ...
 • Majecka, Agata; Nowak, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Jakość życia postrzega się najczęściej jako stopień zaspokojenia przez ludzi potrzeb o różnorodnym charakterze. Zainteresowanie jakością życia w życiu publicznym obserwuje się zawsze. Wynika to z faktu, iż jakość życia ...
 • Tuziak, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule podjęto zagadnienie peryferyjności w kontekście problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem jej skutków w postaci nierówności i asymetrii w układzie relacji i zależności ...
 • Kawa, Marta; Kuźniar, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest określenie etapów rozwoju ruchu spółdzielczego oraz znaczenia spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce. Ponadto przedstawiono spółdzielnie na tle gospodarki narodowej oraz aktualny stan ...
 • Chyra-Rolicz, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Doświadczenia transformacji polskiej spółdzielczości koncentrowały się wokół odbudowy organizacyjnej, powrotu do zasad i wartości spółdzielczych, przygotowaniu nowego prawa spółdzielczego, waloryzacji udziałów członkowskich, ...
 • Lypchuk, Vasyl (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Ubóstwo jest obecnie jednym z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych Ukrainy. Celem artykułu jest znalezienie potwierdzenia wysokiego poziomu oraz specyfiki przyczyn ubóstwa na Ukrainie. W artykule ...
 • Zegar, Józef Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Kwestia agrarna, wniesiona na forum dyskursu społecznego pod koniec XIX wieku, to wielce złożony problem teoretyczny o rozległych skutkach praktycznych, powodowanych przez różne sposoby jej rozwiązywania. Kwestia ta odnosi ...
 • Miłek, Dorota; Mistachowicz, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wiedza i innowacje stanowią podstawowy nośnik procesów rozwoju. Potwierdza to reorientacja polityki Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w ramach której zdynamizowanie budowy gospodarki wiedzy i innowacji, dążenie do ...
 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Ważnym kierunkiem przyszłego rozwoju Polski jest budowanie unii państw Trójmorza. Jest to droga realistyczna w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych, ale długa i niełatwa. Unia Trójmorza do swojej samodzielności politycznej ...
 • Polak, Ewa; Polak, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W ostatnich trzydziestu latach rośnie rola i znaczenie globalnych i regionalnych organizacji gospodarczych. Nadają one ton i kierunek nie tylko przemianom ekonomicznym, ale i politycznym, społecznym oraz kulturowym we ...
 • Szul, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Prosumpcja, określana jako aktywność konsumentów, przejawia się m.in. w potrzebie współpracy i wpływania na ofertę przedsiębiorców oraz dostosowania jej do ich potrzeb. Aktywni konsumenci tworzą sieci, społeczności, dzielą ...
 • Rogowska, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Zdrowie społeczeństwa jest czynnikiem warunkującym jego rozwój oraz zdolność wypracowywania dobrobytu. Ochrona zdrowia, jest natomiast strategicznym obszarem aktywności państwa i wymaga systemowego podejścia do zarządzania ...
 • Nowak, Paweł Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem opracowania jest przedstawienie związków, punktów styku między usługami publicznymi i sferą publiczną, jako obszarów kluczowych dla rozwoju społecznego. W nawiązaniu do tak postawionego celu sformułowano następujące ...
 • Poteraj, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł o systemie emerytalnym Kuby prezentowany jest w układzie: 1) Rozwój historyczny systemu emerytalnego na Kubie, 2) Stan obecny systemu emerytalnego na Kubie, 3) Wyzwania i przewidywane zmiany. Celem badawczym autora ...
 • Adamska-Chudzińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest przedstawienie na tle aktualnych wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką pożądanej formuły celów kształcenia, których realizacja z jednej strony wzmocni status szkół wyższych, a z drugiej umożliwi ich ...
 • Surówka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Rozwój transportu lotniczego, zwłaszcza portów lotniczych, należy do efektywnych i nowoczesnych czynników konkurencyjności oraz rozwoju regionów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W ostatnim okresie duże znaczenie ...
 • Kleer, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Związki między rozwojem a systemem kulturowym są niezwykle ważne, chociaż w większości dyscyplin naukowych nie znajdują dostatecznego odzwierciedlenia, zwłaszcza w naukach ekonomicznych. Rozwój jest w jakimś najogólniejszym ...