Ochrona zdrowia jako strategiczny obszar zarządzania państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Rogowska, Klaudia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zdrowie społeczeństwa jest czynnikiem warunkującym jego rozwój oraz zdolność wypracowywania dobrobytu. Ochrona zdrowia, jest natomiast strategicznym obszarem aktywności państwa i wymaga systemowego podejścia do zarządzania tym obszarem. Przyjęty model systemu ochrony zdrowia jest odzwierciedleniem uznawanych przez społeczeństwo wartości, których wyraz dokonuje się przez demokratyczne wybory polityczne.
Health is a factor conditioning the development of society and the ability to develop its prosperity. Whereas health protection is a strategic area of state activity and requires a systematic approach to managing this area. The adopted model of the healthcare system reflects the values recognized by society which are expressed through democratic political choices.
Opis
Słowa kluczowe
zdrowie , system ochrony zdrowia , system opieki zdrowotnej , opieka zdrowotna , dobro publiczne , health , healthcare system , health care , public good
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019, s. 212–225