Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Surówka, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój transportu lotniczego, zwłaszcza portów lotniczych, należy do efektywnych i nowoczesnych czynników konkurencyjności oraz rozwoju regionów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W ostatnim okresie duże znaczenie praktyczne mają badania w zakresie wpływu transportu lotniczego na nierówności na lokalnych rynkach pracy. Zagadnienia te stały się źródłem zainteresowania w opracowaniu. W literaturze przyjmuje się, że obszarami oddziaływania portów lotniczych na regionalne rynki pracy są trzy izochrony: 60, 90 i 120 minut. W związku z tym, że współczesna nauka nie dostarcza propozycji identyfikacji obszarów, które mieszczą się na tym terenie, w tekście zaproponowano proces za pomocą którego jest to możliwe. Jako narzędzie badawcze wykorzystano Portal Geostatystyczny. Należy podkreślić, że zaproponowany sposób gromadzenia danych statystycznych dla tych obszarów oraz graficznej prezentacji wyników stanowi istotną kwestię w analizie wpływu polskich portów lotniczych na wzrost gospodarczy. W opracowaniu wykorzystując ten aparat przeprowadzone zostało badanie. Pozwoliło to na ocenę dysproporcji na lokalnych rynkach pracy. Zaproponowany sposób to nowe, skuteczne, użyteczne oraz nowoczesne podejście pozyskiwania i analizy danych statystycznych dla obszarów ciążenia polskich portów lotniczych. Należy również podkreślić, że stanowi ono pewien wkład autorki w rozwój badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym regionów. Opracowanie podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza charakteryzuje Portal Geostatystyczny. W drugiej zaprezentowano fragment wyników z przeprowadzonego rozległego badania własnego. Źródłem pochodzenia danych były informacje statystyczne opracowane przez Główny Urząd Statystyczny. Całość zakończona została podsumowaniem zawierającym najważniejsze ustalenia badawcze.
As it is commonly known, the development of air transport, especially one of the airports, makes effective and modern factors of competence and regional development within the conditions of economy based on knowledge. In recent times, the research into the influence of air transport on the inequalities in local labour market has had crucial and practical significance. These issues became the source of interest in this study. It is established that the isochrones of 60, 90 and 120 minutes are the influential areas of airports on local job markets. Considering the fact that the subject literature does not suggest any identification of the areas, the aim of this paper is to suggest a tool apparatus which enables to identify the areas concerned. To achieve this aim, Geostatics Portal was used. It is worth emphasizing that the suggested method of identification of the areas, as well as a graphical presentation of the results, constitute a crucial issue in the analysis of the influence of Polish airports on economic growth. In this elaboration, using the apparatus mentioned, an analysis of the situation of a local job market of two of Polish airports was made. The research carried out allowed to estimate the influence of air transport on the situation in the local job market. The suggested method is a new, effective, useful and modern approach to obtain and analyse statistical data for the areas of tendency of Polish airports. What is worth emphasizing is the fact that it is a significant ‘input’ of the author into the economic development of regions. This thesis has been divided into two main parts. The first one characterises Geostatic Portal. The second one comprises the results of the research carried out. The source of the data was statistical data by the Central Statistical Office. The study is summed up with the key research results.
Opis
Słowa kluczowe
metody ilościowe , porty lotnicze , rozwój regionalny , quantitative methods , airports , regional development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019, s. 162–172