Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano główne tezy autorów monografii pod redakcją naukową E. Mączyńskiej i P. Pysza pt. „Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie” (opublikowanej nakładem PWE, Warszawa 2019). Wynika z nich, że powrót w debatach ekonomicznych do refleksji nad funkcjonalnością depozytu ordoliberalnych wartości względem współczesnych wyzwań i zagrożeń rozwojowych jest zasadny i może się przyczynić do przezwyciężenia współczesnego eurosceptycyzmu i kryzysu wartości europejskich. W opinii autora tego opracowania trzeba jednak sięgnąć głębiej do integralnej wizji człowieka, aby społeczne relacje solidarności nie stawały się zbyt słabe i powierzchowne, a możliwości użytkowania wolności nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa osobowego i społecznego.
The paper presents the main theses of the authors of the monograph edited by E. Mączyńska and P. Pysza “Social Market Economy and European Values” published by PWE, Warsaw, 2019. It shows that the return in economic debates to reflect on the functionality of the deposit of ordoliberal values against contemporary challenges and development threats is legitimate and can contribute to overcoming the current euroscepticism and the crisis of European values. In the opinion of the author of this study, however, it is necessary to reach deeper into the integral vision of man, so that the social relations of solidarity do not become too weak and superficial, and the possibilities of using freedom do not pose a threat to personal and social security.
Opis
Słowa kluczowe
europejskie wartości , społeczna gospodarka rynkowa , ordoliberalizm , polityka społeczno-ekonomiczna , Unia Europejska , wolność , odpowiedzialność , sprawiedliwość , European values , social market economy , ordoliberalism , socio-economic policy , European Union , freedom , responsibility , justice
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 59(3)/2019, s. 261–273