Repozytorium UR

Kontrowersje wobec stanu flow w edukacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Juszczyk-Rygałło, Joanna
dc.date.accessioned 2018-10-22T07:20:53Z
dc.date.available 2018-10-22T07:20:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 277–285 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3985
dc.description.abstract W okresie, kiedy dziecko przekracza próg przedszkola i szkoły, dominujące znaczenie zaczyna mieć formalna edukacja. Uczenie się zostaje ograniczone ramami programowymi i jest usankcjonowane obowiązkiem. W tych warunkach nie dostarcza jednak satysfakcji i związane jest z wysiłkiem poznawczym. W formalnej edukacji strategicznego znaczenia nabierają zatem techniki motywowania ucznia do podejmowania trudu uczenia się. W artykule mówiono zagadnienie motywowania i jego roli w procesie kształcenia. Główną uwagę skupiono na skondensowanej wewnętrznej motywacji prowadzącej do osiągania stanu flow. W prezentowanym refleksyjno-analitycznym artykule podjęto próbę wyjaśnienia problemu: jakie są możliwości i warunki osiągania przez ucznia stanu flow w procesie edukacyjnym oraz czy to autoteliczne doświadczenie ma wartość dydaktyczną? pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract At the time when the child is at the threshold of pre-school and school, the formal education begins to dominate. Learning becomes limited with curricular frames and sanctioned as an obligation. In these conditions, however, it does not provide satisfaction and involves cognitive effort. In formal education strategic importance is assigned to techniques that motivate the pupils to undertake the effort of learning. Thus, this paper discusses the issue of motivation and its role in the process of teaching. The main attention is focused on condensed inner motivation that lead to achieve the flow state. This reflexive and analytical article attempts to answer the questions: ‘What are the possibilities and conditions to achieve flow state by a pupil in the process of education?’ and ‘Does this autotelic experience have a didactic value?’ pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność pl_PL.UTF-8
dc.subject motywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject flow pl_PL.UTF-8
dc.subject proces poznawczy pl_PL.UTF-8
dc.subject działanie pl_PL.UTF-8
dc.subject pupil pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject activity pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation pl_PL.UTF-8
dc.subject cognitive process pl_PL.UTF-8
dc.subject action pl_PL.UTF-8
dc.title Kontrowersje wobec stanu flow w edukacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Controversies over Flow State in Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.37
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje