Repozytorium UR

Σοφια

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Σοφια

Przeglądaj według

 

W dniach 27–29 maja 1999 roku odbyła się w Rzeszowie konferencja filozoficzna organizowana przez Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie, przy współudziale Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, na temat „Europejskie modele tolerancji”. W trakcie panelu na temat: Narody słowiańskie u progu trzeciego tysiąclecia: razem czy osobno prof. Marat Wiernikow oraz prof. Rudolf Mirski (Ukraina) zaproponowali zainicjowanie działań mających na celu powołanie Ruchu Filozofów Krajów Słowiańskich. Propozycja ta spotkała się z życzliwym przyjęciem zebranych filozofów z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji, Rosji i Ukrainy. Na spotkaniu po konferencji zaproponowano powołanie Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ”. Jednocześnie działania organizacyjne mające na celu powołanie Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich oraz Pisma „ΣΟΦΙΑ” powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi. Pismo „ΣΟΦΙΑ” zostało powołane w roku 2000 jako rocznik. Pierwszy numer ukazał się w roku 2001. Początkowo wydawane było nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2006 r. Wydawnictwa Naukowego Collegium Philosophicum IF UR, a od 2012 r. nakładem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Pismo „ΣΟΦΙΑ” ukazuje się w druku (wersja papierowa jest pierwotna), a także dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pisma, w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej „(...) ΣΟΦΙΑ chce być przede wszystkim pismem, które będąc do dyspozycji myślicieli poszczególnych krajów słowiańskich stwarza im możliwości publikacji poza własnym narodowym środowiskiem filozoficznym; stwarza możliwość wzajemnej prezentacji ich osobistego dorobku i dorobku filozoficznego poszczególnych narodów słowiańskich oraz możliwość przedstawienia własnych stanowisk filozoficznych. Tym samym ma być pismem promującym narodowe środowiska filozoficzne w kręgu kultur narodów słowiańskich. ΣΟΦΙΑ chce zatem być pismem filozofów krajów słowiańskich i służyć filozofom tych krajów”. A.L. Zachariasz (redaktor naczelny) Do Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ nr 1, s. 7

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Marchevský, Ondrej (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Konstańczak, Stefan (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Cynarski, Wojciech J. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Gilicka, Magdalena (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Zachariasz, Andrzej L. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Schönrich, Gerhard (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Gerhard Schönrich (ur. 1951) studiował filozofię, współczesną literaturę niemiecką oraz lingwistykę na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie w 1979 roku obronił pracę doktorską, a następnie w roku 1988 ...
 • Шишковская, Мария (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Niniejsze tłumaczenie jest fragmentem książki Marii Szyszkowskiej pt. „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012). [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к ...
 • Kryniecka, Anna (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  В философско-правовых размышлениях Марии Шишковской проявляется тесная связь теории познания, философии человека, аксиологии и философии политики. В ее понимании человек – свободное существо, которое должно стремиться к ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Философия политики Марии Шишковской определяется кантианской идеей человечности как цели самой в себе. Она перенесла эту идею в реальное измерение, сведя ее к перспективе личности как члена политического общества (гражданина). ...
 • Dębowski, Józef (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  В статье представлена реконструкция и критический разбор некоторых философских размышлений из последней книги профессора Здислава Цацковского „Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego”. Автор считает, что главной ...
 • Mruszczyk, Magdalena (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Анна Тереса Тыменецкая (1923–2014) – польская философ, чья научная деятельность развивалась на рубеже XX и XXI веков. Больше сорока лет она развивала и совершенствовала собственную концепцию феноменологии жизни. Её вдохновляли ...
 • Országh, Ladislav (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  В статье автор пытается сравнить две значительные фигуры в теории науке, поскольку обнаруживает явную схожесть их концепции научного метода. Он сосредотачивается в основном на методе абдуктивного заключения Пирса, теории ...
 • Jankowski, Krzysztof (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Томас C. Кун неоднократно переписывал текст «Структура научных революций», прежде чем он решил напечатать его. В статье автор обсуждает несколько важных различий между различными правками «Структуры ...» относительно ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  В тексте автор представляет личность, деятельность и взгляды Станислава Войцеховского (1869–1953). Войцеховский – теоретик общественного и национального движения, один из создателей Польской Социалистической Партии (PPS), ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Musznicki, Bogdan (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Krupa, Dawid (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Макаренко, Виктор П. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Autor na przykładzie myśli Hannah Arendt podejmuje kwestię prawdy w polityce. Poddaje analizie relacje pomiędzy prawdą a polityką, prawdą a opinią, prawdą rozumu a prawdą faktu, stanowiskiem filozofa a stanowiskiem obywatela. ...
 • Suchodolski, Przemysław (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Темой работы является анализ восприятия в эстетике польского феноменолога Ромaна Ингардена, возникшей в первой половине ХХ века. Автор резюмирует основные идей феноменолога, в том числе его теорию восприятия искусства и ...

Zobacz więcej