Σοφια T. 14 (2014)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 33
 • Pozycja
  Wspomnienie o Profesor Grażynie Żurkowskiej (1944–2014)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014) Zięba, Włodzimierz
 • Pozycja
  Профессор Юрий Никифорович Солонин (1941–2014)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014) Дианова, Валентина М.
 • Pozycja
  Medzinárodná vedecká konferencia: „Racionálne – iracionálne” (06–07 X 2014)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014) Sucharek, Pavol
 • Pozycja
  Poznańskie Sympozja Aksjologiczne (21–23 VI 2013; 06–08 VI 2014)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014) Godek, Lidia B.
 • Pozycja
  Jakub Litwin – filozof, mistrz, nauczyciel
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014) Cwynar, Katarzyna M.
  Автор предприняла попытку приблизить фигуру и философию Якуба Литвина. Этот философ принадлежал к кругу мыслителей, которым довелось жить и творить во времена сталинского террора, в Польше после 1956 г., т.н. эпохе социализма Гомулки и в Польше после 1969 года, т.н. социализма стабильности Герка. Его молодость пришлась на двадцатые годы междувоенной Польши и на Вторую мировую войну. Его судьба в значительной мере повлияла на форму его философского мышления и его философию. В последний период своей творческой активности он сформулировал идею ищущей философии, лишенной мировоззренческий и идеологических предубеждений. Он оставался на позиции идейного плюрализма и познавательного релятивизма. Эффектом его творчества и академической деятельности было создание не только оригинального философского мышления, но также и выдающейся философской школы. Представители этой школы отрекаются от польской философской традиции как истории идеи, которая опиралась на проблематичном мышлении: формулирующим новые теоретические предложения и решения проблем прошлого. Якуб Литвин – один из ведущих польских интеллектуалов двадцатого века.