Σοφια T. 18 (2018)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 24
 • Pozycja
  Medzinárodna konferencia „Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede” (10–12 X 2018)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018) Marchevský, Ondrej
 • Pozycja
  Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku: „Dostojevskij a Nietzsche. Problém človeka” (9–13 IV 2018)
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018) Nezník, Peter; Dědečková, Eva
 • Pozycja
  Wojciech Dzieduszycki i źródła jego historiozoficznego optymizmu
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018) Zawojska, Teresa
  Дзедушицки не только диагностировал современное ему состояние западной цивилизации, но также указывал на возможность и способ преодоления сложившегося кризиса. Он считал, что такую возможность даёт реализация в общественной и частной жизни традиционных христианских принципов, заключающаяся в том, что во всех поступках следует руководствоваться обозначенными в христианской религии ценностями. Указание путей выхода европейской цивилизации из кризисного состояния, подкрепленное личной убеждённостью в их эффективности, определяет то, что, несмотря на пессимистический диагноз, видение Дзедушицким истории следует считать отмеченным историософским оптимизмом.
 • Pozycja
  Jakie to płaskie! „Oko” Jerzego Wolffa
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018) Mordka, Artur
  В этой статье былa представленa Ежиeгo Вольфa концепция изобразительнoгo «плоскoгo» видa. В первой части были приведены причины, которые объясняют, почему такой вид имеет фундаментальное значение для живописи. В следующих частях статьи было показано его значение для творчествa и для эстетического акта. Предположение анализа было то, что живописное произведение искусства является реализацией этого, что увидел художник. Поэтому само видение и его объект имеют решающее значение для структуры изображения.
 • Pozycja
  Profesor Andrzej L. Zachariasz mówi o swoim filozofowaniu
  (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018) Cwynar, Katarzyna M.