Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy to czasopismo naukowe o numerze ISSN 1898-5084 wydawane przez Katedrę Mikroekonomii (wcześniej jako Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Ekonomii UR od 2002 r. Zeszyty otrzymały 7 punktową ocenę i zostały włączone do wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism: IC Journals Master List (Index Copernicus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz BazEkon. Ze względu na rosnące zainteresowanie na skalę ogólnopolską i w niektórych ośrodkach za granicą, od 2011 r. czasopismo jest kwartalnikiem, a w zależności od potrzeb może ukazywać się częściej niż raz na kwartał. Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane: * o charakterze teoretycznym, * weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych, * studia przypadków i inne empiryczne badania, * komunikaty, recenzje, polemiki. Harmonizowanie procesów rozwojowych wymaga respektowania sprzężeń sfery ekonomii z pozostałymi wymiarami bytu ludzkiego (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). Każdy kolejny numer czasopisma ma charakter tematyczny, ukierunkowany na dyskusję szczegółowych problemów, czego wyrazem są podtytuły nadawane poszczególnym zeszytom. Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, pełniący funkcję redaktora naukowego oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego.

Przeglądaj