Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Przeglądaj według

 

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy to czasopismo naukowe o numerze ISSN 1898-5084 wydawane przez Katedrę Mikroekonomii (wcześniej jako Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Ekonomii UR od 2002 r. Zeszyty otrzymały 7 punktową ocenę i zostały włączone do wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism: IC Journals Master List (Index Copernicus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz BazEkon. Ze względu na rosnące zainteresowanie na skalę ogólnopolską i w niektórych ośrodkach za granicą, od 2011 r. czasopismo jest kwartalnikiem, a w zależności od potrzeb może ukazywać się częściej niż raz na kwartał. Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane: * o charakterze teoretycznym, * weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych, * studia przypadków i inne empiryczne badania, * komunikaty, recenzje, polemiki. Harmonizowanie procesów rozwojowych wymaga respektowania sprzężeń sfery ekonomii z pozostałymi wymiarami bytu ludzkiego (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). Każdy kolejny numer czasopisma ma charakter tematyczny, ukierunkowany na dyskusję szczegółowych problemów, czego wyrazem są podtytuły nadawane poszczególnym zeszytom. Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, pełniący funkcję redaktora naukowego oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Śpiewak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W pracy przedstawiona została analiza wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w świetle zachodzących procesów transformacji społeczno-gospodarczej na przełomie XX i XXI wieku w Polsce. W takich warunkach ...
 • Prałat, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy tematyki zakupów elektronicznych na rynku przedsiębiorstw. Jego celem jest przeanalizowanie możliwości, z jakich mogą w tym obszarze skorzystać polskie firmy. Przedstawiono najważniejsze cechy różniące ...
 • Pamuła, Anna; Gontar, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  System rowerów miejskich pozwala na wypożyczenie roweru z dowolnej stacji i jego zwrot. Celem badań było poznanie opinii użytkowników na temat aplikacji wspomagających ten system. Zakres badania dotyczył korzystania z ...
 • Krzesaj, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł prezentuje ocenę jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę, klasyfikację i ranking popularności katalogów stron. Następnie przedstawiono ...
 • Mendyk-Krajewska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Powszechnie używane urządzenia mobilne przechowujące różnego rodzaju dane są obecnie wykorzystywane nie tylko do prowadzenia rozmów telefonicznych i przesyłania krótkich komunikatów, ale też do korzystania z zasobów ...
 • Czaplewski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono rynek telefonii komórkowej w Polsce, jak również podstawowe kierunki jego przekształceń. Główną jego cechą jest dynamiczny wzrost mierzony liczbą aktywnych kart SIM na 100 mieszkańców. Rynek ten ...
 • Sarama, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest określenie tendencji występujących w korzystaniu z bankowości internetowej przez klientów indywidualnych i MŚP w Polsce w latach 2010–2015 oraz wskazanie czynników demograficznych, ekonomicznych ...
 • Makowiec, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W opracowaniu rozwinięto zagadnienia dotyczące komercjalizacji badań naukowych oraz transferu wiedzy, dzięki którym powstają bardzo często innowacyjne podmioty gospodarcze – startupy. Na podstawie analizy literaturowej ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przedstawia główne problemy związane z pomiarem innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności koncentruje się na doborze wskaźników i ich ocenie prowadzącej do formułowania syntetycznej oceny innowacyjności ...
 • Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zmiany dokonane w sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności proces urynkowienia opieki zdrowotnej i wprowadzenie nowych zasad finansowania spowodowały konieczność dostosowania się do wymagań gospodarki rynkowej. Nastąpiły ...
 • Gąsiorowska-Mącznik, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Wielowątkowość i złożoność zagadnień poruszanych w problematyce przedsiębiorczości spowodowała, że nie wykształciła się jednolita teoria przedsiębiorczości. Literatura przedmiotu nie dostarcza także precyzyjnego zdefiniowania ...
 • Rzepka, Katarzyna; Czerny, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autorzy w artykule wysuwają postulat humanizacji ekonomii jako wyraz ekspozycji aspektu podmiotowości. W tym celu przywołują koncepcje etyczne Kotarbińskiego oraz Bańki, którzy wskazują na metodologię postępowania badawczego ...
 • Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule dokonano charakterystyki systemu edukacji wraz ze wskazaniem jego przemian w kierunku kreatywnego kształcenia oraz przedstawiono zasady funkcjonowania elektronicznej gospodarki stwarzającej potencjalne możliwości ...
 • Augustyn, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współcześnie istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy jest kreatywny kapitał ludzki. Fenomen kreatywności jest przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np. psychologia twórczości, pedagogika ...
 • Milushyna, Maryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article is devoted to the study of the corporate culture of organizations as a strategic tool in human resource management system. The essence of «corporate culture» concept has been studied and explained from the ...
 • Chmielewska-Muciek, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Innowacyjność przedsiębiorstw uzależniona jest od wielu czynników. Wśród nich jest kultura organizacyjna. Obejmuje ona system wartości, który może wspierać lub hamować tworzenie innowacji w organizacji. W artykule ...
 • Dyndar, Anton (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Creative sector is considered to be an impetus for the progress and, at the same time, an indicator of the potential of national economic development. The problem of determining the character of the creative economy influence ...
 • Wieczorkowski, Jędrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych ...
 • Tuziak, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  We współczesnej gospodarce informacje, wiedza i nowoczesne technologie traktowane są jako samodzielne czynniki produkcji. Trend w kierunku rozwijania zaawansowanych procedur przetwarzania dużych wolumenów danych obliguje ...
 • Nowacki, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule omówiono problemy dotyczące nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozwój cywilizacyjny oraz powstawanie nowych zagrożeń powodują transformację struktur działań psychologicznych we wszystkich ...

Zobacz więcej