Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

"Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego" to czasopismo wydawane wspólnie przez Instytut Archeologii UR, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie oraz Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Czasopismo ukazuje się w trybie rocznym. Zawarte są w nim pro­blemy i zagad­nienia zwią­zane z wyko­pa­li­sko­wymi arche­olo­gicz­nymi na sta­no­wi­skach w Polsce oraz w środ­kowej i wschod­niej Europie,

Przeglądaj