FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF BILINGUALISM AT THE LEVEL OF TERTIARY EDUCATION: A CASE STUDY FROM EDUCATION FIRST LONDON

Abstrakt
Celem tego badania jest zgłębienie współzależności związanych z tym, w jakim stopniu zmienne czynniki zewnętrzne, z którymi miały styczność osoby z wyższym wykształceniem o różnych preferencjach w zakresie sposobów uczenia się, mogą mieć wpływ na dwujęzyczność tych osób. W pewnym uproszczeniu można określić następujące dwa główne obszary badania: 1. Współzależność pomiędzy zmiennymi Czynnikami Zewnętrznymi a Dwujęzycznością w badanej grupie. 2. Współzależność pomiędzy Stylami uczenia się a Dwujęzycznością w badanej grupie. W badaniu tych dwóch obszarów grupa uczestników składała się całkowicie z osób dwujęzycznych z wyższym wykształceniem ze szkoły językowej EF Londyn (z czego niektórzy w czasie trwania badania dopiero rozpoczynali edukację stopnia wyższego, podczas gdy inni już wcześniej ukończyli studia). Kryteriami selekcji uczestników były wyniki C1 lub C2 w skali CEFR i/lub wynik 8 lub wyższy w skali IELTS, tak aby można było ich uznać za osoby posługujące się płynnie dwoma językami (choć niekoniecznie od dziecka). W badaniu przyjęto sekwencyjne wyjaśniające podejście mieszane, tzn. w jego skład wchodziły wywiady jakościowe, które zostały wykorzystane w celu uzyskania bardziej szczegółowych lub alternatywnych wyjaśnień wyników otrzymanych w fazie ilościowej badania. Po zbadaniu fazy jakościowej celem zatwierdzenia fazy ilościowej, w ostatnim rozdziale została przedstawiona analiza wyników tej późniejszej fazy i omówiono, jak wyniki te wskazują na to, w jakim stopniu różne czynniki zewnętrzne przyczyniają się zazwyczaj do osiągania dwujęzyczności.
The purpose of this study is to investigate the correlation between the extent to which variable external factors to which tertiary-educated individuals with different preferred learning styles were exposed, may seem to be of more or less influence on their bilingualisation. Put simply, the two main areas of investigation could be stated as follows: 1. The correlation between variable External Factors and the Bilingualism of the sample population. 2. The correlation between Learning styles and the Bilingualism of the sample population. For the investigation of these two areas, the sample population consisted entirely of tertiary-educated bilinguals sourced from within EF London (some of whom were only just embarking in tertiary education at the time of research, while others had graduated from tertiary education some time before it). The criteria for selection was a CEFR score of C1 or C2 and/or an IELTS score of 8 or above, so that they may be widely recognised as fluent bilinguals (though not necessarily natural bilinguals). The study adopted a sequential explanatory mixedmethod approach in that it consisted of qualitative interviews which were used to provide further or alternative explanations to results revealed in the quantitative stage of the research. Following an investigation into the qualitative phase of the research to give validation to the quantitative phase, the final chapter presents an analysis of the results from the latter phase and discusses how these results indicate to what extent different external factors tend to contribute to success in achieving bilingualism.
Opis
Promotor: dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR - 217 s.
Słowa kluczowe
Bilingwizm , SLA , Studium Przypadku , czynniki zewnętrzne ,  style uczenia się , Bilingualism ,  Second Language Acquisition , Case Study , variable external factors , learning styles
Cytowanie