Proces szkolenia Sił Zbrojnych Ukrainy na przykładzie Joint Multinational Training Group w Jaworowie w latach 2016–2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Machniak, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy przez doradców międzynarodowych było jednym z najistotniejszych elementów modernizacji wojska ukraińskiego wpływającym obecnie na toczący się konflikt zbrojny na Ukrainie. Jego jednym z elementów było powołanie w 2016 r. Wspólnej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej (ang. Joint Multinational Training Group – Ukraine) na poligonie w Jaworowie. Tok szkolenia ukraińskich żołnierzy miał doprowadzić do istotnego przemodelowania struktur wojskowych do standardów NATO w zakresie organizacji, funkcjonowania oraz dowodzenia. Szkolenie prowadzone na bazie Międzynarodowego Centrum Budowania Pokoju i Bezpieczeństwa na poligonie w Jaworowie realizowane było przez instruktorów z krajów NATO. Na przestrzeni lat 2016–2020 Ukraina przy pomocy zachodnich instruktorów i uzbrojenia skutecznie reformowała swój sektor obronny. W okresie tym państwo ukraińskie doprowadziło do istotnych zmian jakościowych w segmentach związanych z obronnością i bezpieczeństwem
The training of the Armed Forces of the Armed Forces by international advisers was one of the most important elements of the modernization of the Ukrainian army, currently affecting the ongoing armed conflict in Ukraine. One of its elements was the establishment in 2016 of the Joint Multinational Training Group (Ukraine) at the training ground in Jaworów. The course of training of Ukrainian soldiers was to lead to a significant remodeling of military structures to NATO standards in terms of organization, operation and command. The training conducted on the basis of the International Center for Peacebuilding and Security at the training ground in Jaworów was carried out by instructors from NATO countries. Over the years 2016 – 2020, Ukraine successfully reformed its defense sector with the help of Western instructors and weapons. During this period, the Ukrainian state has led to significant qualitative changes in the segments related to defense and security.
Opis
Słowa kluczowe
Ukraina , Rosja , dostawy , Ukraine , Russia , army
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 188-200