Kolory Ofiary – akwarelowe malarstwo pasyjne Danyły Mowczana

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Szot, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pochodzący z Ukrainy Danyło Mowczan należy do najciekawszych współczesnych artystów zajmujących się sztuką sakralną. Jego twórczość wywodzi się ze sztuki Kościoła wschodniego i obejmuje zarówno malarstwo ikonowe, jak i portrety, przedstawienia alegoryczne i mitologiczne. Wśród jego prac, charakteryzujących się minimalizmem i stosowaniem jasnego tła, wyróżniają się dzieła wykonane akwarelą. Odwołując się do realizacji pasyjnych artysty, przedstawiam interpretację dzieł, analizując zastosowane przez Mowczana zabiegi formalne, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykorzystania farb wodnych. Przyglądam się kolejno przedstawieniom ukrzyżowania, zdjęcia z krzyża, opłakiwania i złożenia do grobu. Uwzględniam takie treści jak: historię biblijną, dogmaty, emocjonalność przedstawień i relację Jezusa z kontemplującym. W dyskursie staram się udowodnić, że w sztuce lwowskiego artysty zarówno ikonografia, jak i forma dzieła sztuki pełnią niemalże równorzędną rolę w przekazywaniu wydarzeń i scen o charakterze religijnym oraz rozmyślań z nimi związanych.
Ukrainian-born Danylo Movchan is one of the most interesting contemporary artists working in the field of sacred art. His work derives from the art of the Eastern Church and ranges from icon painting through portraits to allegorical and mythological representations. Among his works, characterised by minimalism and the use of light backgrounds, works in watercolour stand out. Referring to the artist’s Passion representations, I present an interpretation of the works, analysing the formal techniques employed by Movchan, with particular reference to the way in which he uses water colours. I look successively at the depictions of the crucifixion, descent from the cross, lamentation and entombment. I address issues such as biblical history, dogma, the emotionality of the depictions and the relationship between Jesus and the viewer contemplating the image. In the text, I try to prove that in Movchan’s art, both iconography and the form of the artwork play an almost equal role in conveying events and scenes of a religious nature and reflections connected with them.
Opis
Translated by Monika Mazurek.
Słowa kluczowe
Danyło Mowczan , Ukraina , współczesna sztuka sakralna , malarstwo , przedstawienia pasyjne , akwarela , Danylo Movchan , Ukraine , modern sacred art , painting , representations of the Passion , watercolour
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 14 (2021), s. 108–128