Wartości w procesie kształcenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Babiarz, Mirosław
Garbuzik, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Harmonia życia i współdziałania wspólnoty zależy od zestawu wartości, z jakim mamy do czynienia w danym społeczeństwie, a więc z tym wszystkim, co łączy ludzi. Od systemu wartości, jakim kierujemy się w życiu, bardzo często zależą: jakość naszego życia społecznego, postaw obywatelskich, efekty realizowanych projektów zawodowych i społecznych, jakość życia rodzinnego i zadowolenia osobistego Dlatego edukacja staje dziś przed koniecznością podejmowania działań, aby pożądane wartości mogły być przez uczniów rozpoznawane, świadomie wybierane i respektowane, stanowiąc trwałe źródło inspiracji.
Harmony of life and interaction of the community depends on a set of values with which we are dealing in a given society, and so with everything that brings people together. Since the system of values which guide us in our lives often depend on: the quality of our social life, citizenship, effects realized projects professional and social, family life and personal satisfaction is why education is now the necessity of taking action to desired values could be by students recognized consciously chosen and respected, acting permanent source of inspiration.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , wychowanie , kształcenie , wartości , zaufanie , tożsamość , współpraca , otwartość , tolerancja , społeczeństwo , rozwój , education , values , trust , identity , cooperation , openness , tolerance , society development
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 32–37