Reflections on the New Romanian Codes

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Leş, Ioan
Spinei, Sebastian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The social changes that have occurred in Romania over the last two decades have been reflected in the legal life of the nation as well. The most significant recent development is the adoption of the new Codes – the Civil Code, the Code of Civil Procedure, the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. The adoption of the four Codes seeks to meet the needs of juridical modernity. Some criticism has already occurred, though, and that is inevitable – doctrinal arguments are an important feature of progress. Legal practice will confirm or disprove the efficiency of the new legal instruments. This study intends to offer a general view of the Codes, as well as a number of particular notes on some provisions and institutions.
Zmiany społeczne, które nastąpiły w Rumunii na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, znalazły odbicie zarówno w prawodawstwie, jak i funkcjonowaniu państwa. Najbardziej znaczącą zmianą w ostatnim czasie było przyjęcie nowych kodeksów – Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Przyjęcie tych czterech kodeksów jest próbą sprostania potrzebom jurydycznej nowoczesności. Pojawiła się jednak pewna krytyka, i co nieuniknione – argumenty doktrynalne stanowią ważny czynnik postępu. Praktyka prawnicza potwierdzi albo zaprzeczy efektywności nowy instrumentów prawnych. Niniejsze opracowanie zmierza do przedstawienia ogólnego poglądu na kodeksy, jak również kilku uwag szczególnych, dotyczących niektórych postanowień i instytucji.
Opis
Słowa kluczowe
Romanian legislation , ustawodawstwo rumuńskie , new Codes , Civil Code , Code of Civil Procedure , Criminal Code , Code of Criminal Procedure , nowe kodeksy , Kodeks cywilny , Kodeks postępowania cywilnego , Kodeks postępowania karnego , Kodeks karny
Cytowanie