Młodzież współczesna wobec bezprecedensowo zmiennej rzeczywistości – aspekty społeczne, kulturowe i pedagogiczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Przewoźnik, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zawarte w prezentowanym tekście rozważania skłaniają do refleksji nad kondycją współczesnej młodzieży, która jako grupa oscylująca pomiędzy dzieciństwem a dorosłością jest najbardziej podatna na wpływy otaczającej rzeczywistości. Uwikłanie w tej zmiennej rzeczywistości oraz w procesy globalizacji i chaos wartości postmodernizmu czyni życie młodych ludzi bardzo trudnym i skomplikowanym. Młodzież szkolna i akademicka jest pod nadzwyczaj dużym oddziaływaniem szybko przeobrażającej się rzeczywistości, co nie pozostaje bez wpływu na sposób jej funkcjonowania w podstawowych środowiskach życia i rozwoju człowieka. Młodzi ludzie narażeni są dziś na wiele nieznanych dotąd zagrożeń i niebezpieczeństw.
The considerations included in the presented text encourage reflection on the condition of contemporary youth, which as a group oscillating between childhood and adulthood is the most susceptible to the influence of the surrounding reality. The entanglement into this changing reality and into the processes of globalization and the chaos of the postmodern values, makes the lives of young people extremely difficult and complicated. School and academic youth remain extremely influenced by increasingly changing reality, which leaves a negative impact on functioning in basic environment of human life and development. Young people are nowadays exposed to many unknown threats and dangers.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież , zmienna rzeczywistość , współczesne społeczeństwo , problemy , zagrożenia , youth , changeable reality , contemporary society , problems , threats
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 95–108