Ocena świadczeń zdrowotnych w porze nocnej w opinii hospitalizowanych pacjentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017-10-10
Autorzy
Fąfara, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Streszczenie Wstęp: Zapewnienie dobrego samopoczucia, spokoju i bezpieczeństwa oraz odpoczynku, tak aby nie dochodziło do zaburzeń rytmu czuwania i snu u pacjenta hospitalizowanego to główne wyzwania nowoczesnego pielęgnowania. Cel pracy: Głównym celem niniejszej pracy jest ocena świadczeń pielęgniarskich realizowanych w porze nocnej w opinii pacjentów hospitalizowanych w rzeszowskich szpitalach klinicznych. Wzięto pod uwagę opinię pacjentów opartą przede wszystkim na: ocenie poziomu satysfakcji wynikającej z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej, badaniu ich odczuć związanych z realizacją udzielanych świadczeń w porze nocnej oraz ocenie poziomu zadowolenia w związku z ich nocnym wypoczynkiem. Materiał i metody: W przeprowadzonych badaniach zastosowano następujące narzędzia: - PASAT - pakiet PASAT HOSPIT1 - The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale, - Ankietę dla pacjenta oceniającą zakres i charakter nocnych świadczeń pielęgniarskich. Grupę badaną stanowiło 585 pacjentów hospitalizowanych w szpitalach klinicznych miasta Rzeszowa. Wyniki: Ocena świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w porze nocnej znacząco wpłynęła na całościową ocenę opieki pielęgniarskiej. Wnioski: Jakość usług świadczona przez pielęgniarki w porze nocnej wpływa na całościową ocenę jakości usług medycznych. Pielęgniarki zapewniają w porze nocnej dobre samopoczucie, spokój i bezpieczeństwo hospitalizowanym pacjentom, a co za tym idzie odpowiednie warunki do prawidłowego snu i wypoczynku.
Summary Introduction: The major challenge of modern medical care is providing wellbeing, peace, safety and rest for the patients in order not to interfere with their circadian rhythm. Objective: The main aim of the given thesis is the evaluation of night shift nursing services carried out by patients hospitalized in clinical hospitals in Rzeszów. Patients’ opinions which were taken into consideration were mostly based on: - the evaluation of patients’ satisfaction with professional nursing care, - the study of patients’ feelings concerning night shift nursing services, - the evaluation of the patients’ satisfaction with their night’s sleep. Materials and methods: Research tools used: - PASAT- PASAT HOSPIT 1, - The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale, - Survey which evaluates the scope and type of night nursing services. The research group was comprised of 585 patients hospitalized in clinical hospitals in Rzeszów. Research results: The assessment of night shift nursing services considerably influenced the general evaluation of nursing care. Conclusion: The quality of medical services provided by the nurses working night shifts has an influence on the overall evaluation of medical services. The nurses ensure well being, peace as well as safety for the hospitalized patients. As a result, the patients live in ideal conditions for sound sleep and relaxation.
Opis
Słowa kluczowe
jakość opieki , dyżur nocny , pielęgniarka , pacjent , szpital , care quality , night duty , nurse , patient , hospital
Cytowanie