Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych

Abstrakt
Głównym celem pracy jest próba określenia, czy istnieją zależności pomiędzy czynnikami ocjodemograficznymi, niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, uwarunkowaniami wynikającymi z osadzenia a podejmowaniem przez więźniów decyzji o dokonaniu samouszkodzenia typu „połyk”. Analizie poddano dokumentację 12 000 osób odbywających w latach 2009–2015 karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. W wyniku tej analizy wyodrębniono dwie grupy, każda po 56 osadzonych mężczyzn. Grupa 1 to osadzeni, którzy w określonym wyżej przedziale czasowym dopuścili się pojedynczych bądź wielokrotnych aktów autoagresji typu połyk. Grupa 2 to osadzeni wybrani losowo z uwzględnieniem rozkładu wiekowego, analogicznego jak w grupie 1, którzy nie dokonali połyku. Bazując na danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, analizie poddano dane socjodemograficzne osadzonych w grupie 1 i 2, dokumentację osobopoznawczą, medyczną oraz psychologiczną. Następnie porównano wyznaczone parametry dla obu grup i określono istotnie statystyczne różnice. Odrębnej analizie poddano zdjęcia rentgenowskie, na których zobrazowano połknięte przez osadzonych przedmioty.
The main aim of the study is to try to determine whether there are relationships between socio demographic factors, non-psychotic mental disorders, conditions resulting from imprisonment and prisoners’ decisions about self-injury such as foreign body ingestion. The documentation of 12,000 people serving prison sentences in the Rzeszów Prison in the years 2009–2015 was analyzed. As a result of this analysis, two groups of 56 male prisoners were distinguished. The study group (group 1) included prisoners who committed single or multiple acts of self-harm, such as foreign body ingestion, in the time period specified above. The controls (group 2) were prisoners selected at random matched for age to group 1, who did not ingest foreign body. Based on the data collected in the Noe.NET Central Database of the Detained, the sociodemographic data of the prisoners in groups 1 and 2, as well as personal cognitive, medical and psychological documentation were analyzed. Then the determined parameters for both groups were compared and statistically significant differences were determined. X-rays imaging the objects swallowed by the prisoners were analysed.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik - 128 s.
Słowa kluczowe
osadzony , połyk , samookaleczenie , zakład karny , prisoner , foreign body ingestion , self-injury , prison
Cytowanie