Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 70-tych XX wieku

Abstrakt
Praca przedstawia bilateralne stosunki pomiędzy Polską a Jugosławią w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pierwszy rozdział pełni rolę wprowadzenia i przedstawia przemiany w dwustronnych relacjach pomiędzy 1945 a 1970 rokiem. Rozdział drugi skupia się na stosunkach politycznych w latach siedemdziesiątych, które można uznad za okres szczytowy w relacjach między oboma paostwami. Wizyty Tity w Polsce (1972, 1975) i Gierka w Jugosławii (1973, 1978) oraz premierów Jaroszewicza (1971), Bijedida (1973) i Djuranovida (1978) były potwierdzeniem trwałych, przyjacielskich relacji. Znacznie dwustronnych relacji zostało podkreślone poprzez wybór Polski jako kraju pierwszej zagranicznej wizyty premiera Djuranovida w październiku 1978. W trzecim rozdziale podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego poziom współpracy gospodarczej nie odpowiadał kontaktom politycznym. W konkluzji należy stwierdzid, że chociaż oficjalnie współpraca gospodarcza była priorytetem, to jej efekty były niewystarczające ze względu na wysokie ceny jugosłowiaoskich towarów oraz wewnętrzne problemy gospodarcze i zadłużenie zagraniczne, które zdominowały politykę w obu krajach w ostatnim okresie lat siedemdziesiątych. Ostatni rozdział przedstawia bilateralne relacje turystyczne oraz współpracę kulturalną na wielu płaszczyznach. Rozprawa bazuje głównie na polskich źródłach z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako podstawowym zasobem oraz Archiwum Akt Nowych jako zasobem pomocniczym. W pracy wykorzystano blisko 400 publikacji z tego około 140 w języku angielskim.
This dissertation presents bilateral relations between Poland and Yugoslavia in 1970s and first chapter can be seen as an introduction and shows fluctuations in bilateral relations between 1945 and 1970. The second is focused on political relations in seventies which were the peak period in relations between both counties. Tito’s visits in Poland (1972, 1975) and Gierek’s in Yugoslavia (1973, 1978) together with prime ministers Jaroszewicz (1971), Bijedid (1973) and Djuranovid (1977) were the signs of the steady and friendly relations. The importance of relations was underlined by choosing Poland as a first country to visit by prime minister Veselin Djuranovid in October 1977. Third chapter is trying to find an answer for a question why economic cooperation never kept up political relations. The conclusion is that although officially economic cooperation was a priority the results were insufficient because of high prices of Yugoslavian products and internal economic problems and foreign debts which dominated policy the last years of the seventies in both countries. The last chapter presents bilateral tourism relationships and cultural cooperation in various fields. This dissertation is based mostly on Polish sources with the Ministry of Foreign Affairs Archives as a primary source and the Central Archives of Modern Records as a secondary and nearly 400 publications were cited of which 170 were in English language.
Opis
Słowa kluczowe
Stosunki polsko-jugosłowiańskie , polityka zagraniczna PRL , SFRJ , PRL , Polish-Yugoslav relations , PRL foreign policy , SFRY
Cytowanie