Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Chrásková, Marie
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Příspěvek popisuje možná rizika a omezení, které je potřeba zvážit při provádění výzkumu mezikulturních rozdílů v postojích studentů. Na základě provedeného srovnávacího výzkumu postojů studentů Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowě k vybraným pojmům edukační a sociální reality je poukázáno na nutnost ověřování validity a reliability měrného nástroje – dvoufaktorového sémantického diferenciálu ATER. Ukazuje se, že prosté použití jazykově ekvivalentních adjektiv v jednotlivých škálách sémantického diferenciálu, nemusí vždy splňovat požadovanou faktorovou strukturu. Výzkumná praxe tedy ukazuje na nutnost kontroly struktury škál, respektive jejich revize, pomocí faktorové analýzy.
The paper describes possible risks and limitations that need to be considered in researching intercultural differences in the attitudes of students. According to a comparative research study focusing on the attitudes of students of Palacký University in Olomouc and the University of Rzeszow to selected concepts of educational and social reality, the paper emphasises a necessity to verify the validity and reliability of the measuring tool – two-factor ATER semantic differential. It appears that mere use of linguistically equivalent adjectives in various scales of the semantic differential might not meet the required factor structure. Research emphasises a need to review the structure of the scales using a factor analysis.
Opis
Słowa kluczowe
postoje studentů , sémantický diferenciál ATER , faktorová analýza , mezikulturní rozdíly v postojích , students’ attitudes , semantic differential ATER , factor analysis , inter-cultural differences in attitudes
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 243-248