Współczesne narzędzia business intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wawer, Monika
Muryjas, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Skuteczne i efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga wykorzystania podejścia analitycznego, w którym coraz częściej wykorzystuje się business intelligence (BI). Celem artykułu jest ocena wybranych narzędzi BI z punktu widzenia kadry zarządzającej jako ich kluczowego użytkownika. Na wstępie artykułu scharakteryzowano współczesny rynek narzędzi klasy BI. Główną część rozważań stanowi ocena platform Power BI Desktop, Tableau Desktop i QlikView oferowanych przez trzech liderów tego rynku.
Effective and efficient management of a modern enterprise requires the implementation of an analytical approach in which business intelligence (BI) is increasingly used. The aim of this paper is the assessment of selected BI tools from the point of view of managers as their key users. At the beginning of the article, the modern BI tools market has been characterized. The main part of the considerations is the evaluation of Power BI Desktop, Tableau Desktop and QlikView platforms offered by the three leaders of this market.
Opis
Słowa kluczowe
business intelligence , narzędzia BI , zarządzanie przedsiębiorstwem , business intelligence , BI tools , enterprise management
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 321–326