Wpływ wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych na czas przeżycia młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi w latach 2004 - 2014

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12-03
Autorzy
Radziszewska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
U młodych kobiet stale wzrasta zachorowalność na raka piersi. Nowotwory te są bardziej agresywne i gorzej odpowiadają na leczenie systemowe. Celem pracy: była retrospektywna analiza wpływu wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych u młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi, z oceną czasu do progresji oraz czasu przeżycia. Materiał i metodyka badań: Dane pochodzą z zasobów Zakładu Epidemiologii i Podkarpackiego Rejestru Nowotworów oraz z historii choroby 345 pacjentek poniżej 45 roku życia. Wyniki: Odnotowano wzrost zachorowań na raka piersi o 59,6%. Najczęściej choroba rozpoznawana była w II i III stopniu zaawansowania, odpowiednio 37,1% i 38,0% przypadków. Najliczniejszą grupę stanowiły raki średniozróżnicowane (G2 - 38,8%) oraz niskozróżnicowane (G3 – 40,9%). U 70,4% chorych stwierdzono dodatnie receptory estrogenowe (ER) w komórkach raka, a w 50,4% przypadków występowała również ekspresja receptora progesteronowego (PR). Obecność receptora HER2 stwierdzono u 25,5% badanych. Mutację genu BRCA1 potwierdzono u 17,4 % pacjentek. Wnioski: Zachorowania na raka piersi odnotowano w młodszym wieku u kobiet, które miały mutację w genie BRCA1. Na czas przeżycia (OS) miały istotny wpływ: BMI, cecha T, N ,M, ilość usuniętych węzłów chłonnych, stopień klinicznego zaawansowania, stopień histologicznej złośliwości (G), podtyp biologiczny nowotworu, receptory ER i PR, Ki67, lokalizacja guza w piersi, rodzaj zabiegu chirurgicznego, chemioterapia, hormonoterapia oraz wystąpienie wznowy.
In young women, the incidence of breast cancer is constantly increasing. These cancers are more aggressive and respond worse to systemic treatment. Aim: was a retrospective analysis of the influence of selected prognostic and predictive factors in young women treated for breast cancer in 2004-2014, with the assessment of the time to progression and survival time. Material and method: The data comes from the resources of the Department of Epidemiology and the Podkarpackie Cancer Registry and the medical history of 345 patients under 45 years of age. Results: There was an increase in the incidence of breast cancer by 59.6%. The disease was most often diagnosed at stage II and III, 37.1% and 38.0% of cases, respectively. The most numerous group were moderately differentiated (G2 - 38.8%) and poorly differentiated (G3 - 40.9%) cancers. In 70.4% of patients, positive estrogen receptors (ER) were found in cancer cells, and in 50.4% of cases demonstrated also the expression of the progesterone receptor (PR). The presence of the HER2 receptor was found in 25.5% of the respondents. The value of the Ki67 marker <20% was noted in 30.1% of patients. BRCA1 mutation was confirmed in 17.4% of patients. Conclusions: Breast cancer was reported at a younger age in women who had a mutation in the BRCA1 gene. Overall survival (OS) was significantly influenced by: BMI, feature T, N, M, number of removed lymph nodes, clinical advancement, histological malignancy (G), biological subtype of the tumor, ER and PR receptors, Ki67, tumor localization in breast, type of surgery, chemotherapy and hormone therapy, and recurrence.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska - 155 s.
Słowa kluczowe
rak piersi , czynniki prognostyczne , czynniki predykcyjne , całkowity czas przeżycia , breast cancer , prognostic factors , predictive factors , overall survival , czas do progresji , time to progression
Cytowanie