Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalność aborcji – konteksty filozoficzne i edukacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chodorowski, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
U podstawy współczesnego sporu o dopuszczalność przerywania ciąży leży de facto niepewność co do ontycznego, moralnego i prawnego statusu embrionu ludzkiego. Ustalenie kryteriów jakie powinna spełniać istota ludzka nie jest tylko czysto teoretycznym zagadnieniem, ale również palącym problemem mającym swoje odzwierciedlenie praktyczne. Prowadzenie refleksji nad dopuszczalnością przerywania ciąży wyłącznie na bazie najnowszych danych z zakresu embriologii wydaje się być pozbawione szerszej perspektywy. Tytułowy spór jest jednak tak stary, jak ludzka wiedza dająca możliwość przerwania rozwijającego się życia ludzkiego na etapie prenatalnym. Spojrzenie historyczne na byt znajdujący się w łonie matki pozwala na uchwycenie kluczowych akcentów tej dyskusji, które wywierają wpływ na kształt współczesnego dyskursu w tym zakresie. Odwoływanie się do źródeł refleksji filozoficzno-teologicznej ma również swoje implikacje normatywne. Formuła programowo-tematyczna periodyku wymaga także zwrócenia uwagi na edukacyjno-świadomościowe aspekty sporu o dopuszczalność przerywania ciąży w kontekście historycznym.
The foundation of the contemporary contention of acceptance of aborting pregnancy is, de facto, the uncertainty concerning the ontic, moral and legal status of a human embryo. Setting the criteria that a human being must fulfill, is not merely a theoretical question but also a burning issue that has its reflection in practice. Reflecting upon the acceptability of aborting pregnancy exclusively on the basis of the latest data concerning embryology seems to be deprived of wider perspective. The given contention is as old as the human knowledge allowing to cease the developing human life at prenatal stage. The historic view on the being existing in mother’s womb allows to grasp the key aspects of the contention which influence the shape of the contemporary discourse in this field. Referring to the sources of philosophical - theological reflections has also its normative implications. The program and the ground of the periodical requires also drawing one’s attention to the aspects of education and awareness concerning the discourse, in historical context, on the acceptability of aborting pregnancy.
Opis
Słowa kluczowe
aborcja , embrion , dusza , antropologia , teologia , edukacja , abortion , embryo , soul , anthropology , theology , education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 134–153