Komunikacja niewerbalna w mediacjach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Plis, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Brakuje w Polsce systemowego i kompleksowego spojrzenia na problem wykorzystania komunikowania niewerbalnego w mediacjach. Poprzestaje się zwykle na opisie niektórych form mowy ciała. Brak wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej odbija się negatywnie na praktyce mediacyjnej. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowane przedstawienie form i sygnałów niewerbalnych, które mogą znaleźć zastosowanie w mediacji. Zwrócono zarazem uwagę na umiejętności mediatorów w tym względzie. Posłużono się metodą analityczno-funkcjonalną. Na problemy związane z wykorzystaniem komunikowania niewerbalnego w mediacji próbowano spojrzeć z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Ze względu na ograniczone ramy artykułu poprzestano na przedstawieniu najbardziej znaczących i dominujących w mediacjach sygnałów niewerbalnych. Z przeprowadzonej analizy wynika kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, istnieje pilna potrzeba uwzględnienia w programach kształcenia i szkolenia mediatorów w znacznie większym zakresie problemów komunikacji niewerbalnej. Po drugie, należy odejść od dotychczasowych metod nauczania w tym względzie na rzecz metod eksperymentalnych. Po trzecie, kwestie komunikowania niewerbalnego powinny się znaleźć w szerszym wymiarze w programach szkół i uczelni. Po czwarte, trzeba podnieść poziom kultury osobistej szerokich rzesz społeczeństwa, bez tego nie da się bowiem zwiększyć liczby i skuteczności mediacji.
In Poland there is no system or comprehensive approach to the issue of using non-verbal communication in mediation. Usually, the matter ends with a description of some forms of body language. A lack of knowledge and skills in the scope of non-verbal communication has a negative impact on the mediation practice. The aim of this paper is to present a structured compilation of non-verbal forms and signals which can be applied in mediation. Furthermore, mediators’ skills in this scope were underlined. The analytical-functional method was used herein. An attempt was made to look at the matters related to using non-verbal communication in mediation from the theoretical and practical perspective. Due to the limited frameworks of the paper, the most significant and dominant non-verbal signals in mediation were selected for presentation. Firstly, the essence of non-verbal communication was addressed. Then, the principles of reading body language were presented. Next, signals occurring in non-verbal communication were discussed. Their role in communication and issues related to reading them properly were underlined. The paper ends with conclusions drawn from the conducted analysis.
Opis
Słowa kluczowe
mediacja , komunikacja niewerbalna , formy komunikowania niewerbalnego , sygnały komunikowania niewerbalnego , mediation , non-verbal communication , forms of non-verbal communication , signals of non-verbal communication
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 165–177