Ocena wiedzy współczesnych menedżerów w zakresie narzędzi klasy business intelligence

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wawer, Monika
Muryjas, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesny menedżer powinien stale zdobywać nowe kompetencje wynikające z rozwoju technologii wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Taką koncepcją, coraz częściej wykorzystywaną w firmach, jest business intelligence (BI). Celem artykułu jest analiza wiedzy menedżerów dotyczącej istoty i narzędzi BI. W jego pierwszej części omówiono podejście zarządzania przez dane oraz ideę BI. Następnie opisano metodykę przeprowadzonego badania ankietowego. Końcową część rozważań stanowi analiza otrzymanych rezultatów wskazujących na niski poziom wiedzy menedżerów o istocie i narzędziach BI.
A contemporary manager should constantly acquire new competences resulting from the development of technologies supporting management the enterprise. Such a concept that is increasingly utilised in companies is business intelligence (BI).The aim of the paper is the analysis of managers’ knowledge of the essence and tools of BI. At the beginning of the article the concept of data driven management and BI has been discussed. Next, the methodology of the questionnaire survey has been described. The final part of the considerations is the analysis of the survey results, which indicate that the level of knowledge of managers about the essence and tools of BI is very low.
Opis
Słowa kluczowe
analityka biznesowa , business intelligence , narzędzia BI , kompetencje menedżerskie , business analytics , business intelligence , BI tools , management competencies
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 315–320