Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Falencka-Jabłońska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono metody skutecznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie poznawania praw przyrody, mechanizmów oraz procesów w sposób przyczynowo-skutkowy. Jednocześnie wskazano, jak można zdobytą wiedzę wykorzystać w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Ważnym elementem edukacji prośrodowiskowej jest również kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody młodego pokolenia Polaków, od których już niebawem zależeć będzie stan naszej przyrody i jej zasobów.
In the article presented are methods of effective education of children and youth on learning the laws of nature, mechanisms and processes in a cause and effect way. At the same time showed was how to use acquired knowledge in solving practical problems connected with protection and formation of environment. An important element of pro-environmental education is also shaping of proper attitude, of young generation of Poles, towards nature. Soon, the state of our nature and its resources will depend on them.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja przyrodnicza , leśne przedszkola , debata oksfordzka , Olimpiada Wiedzy Ekologicznej , environmental education , forest preschools , Oxford-style debate , Olympic Ecological Knowledge
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 152–159