Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia akademickiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Niewiadomski, Krzysztof
Zawłocki, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszony został problem dotyczący komunikacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami. Powodem podjęcia tematu były rozmowy ze studentami, z których wynikało, iż ta komunikacja nie jest najlepsza. Podjęta została próba określenia, jakie czynniki wpływają na skuteczną komunikacje, a jakie ją zakłócają. Studenci uważają, że takie czynniki, jak wiek, płeć czy stopień naukowy nauczyciela, raczej nie wpływają na efektywność komunikacji. Na to, co przede wszystkim źle wpływa na komunikację w opinii studentów, ma wpływ, jak to określili, wywyższanie się, niezrozumiałość zajęć, zbyt ciche mówienie, spóźnianie się, brak odpowiedzi na maile, mała aktywność ze strony prowadzącego zajęcia oraz nadmierny stres na zajęciach. Artykuł może się przyczynić do lepszego zrozumienia oczekiwań studentów w zakresie komunikacji w procesie dydaktycznym.
This article shows the problem of the communication between academic teachers and students. The reason for the topic was to talk to students from which it was revealed that this communication is not the best. An attempt has been made to determine what factors affect effective communication and what distorts it. Students believe that factors such as age, sex or teacher's academic grade do not affect the effectiveness of communication. First of all, bad influence on communication in the opinion of students is influenced by what they describe as exaggeration, incomprehension of activities, too quiet speaking, delaying, lack of response to e-mails, little activity from the tutor and excessive stress in class. This article can help to better understand the expectations of students in communication in the teaching process.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja , nauczyciel akademicki , student , skuteczność komunikacji , communication , academic teacher , student , communication efficiency
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.211–216