Rola kapitału społecznego klastrów prowadzących działalność w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego

Abstrakt
Głównym celem mojej pracy był socjologiczny opis i pomiar kapitału społecznego podmiotów tworzących klastry z branży inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, w tym takich zjawisk społecznych jak: zaufanie, solidarność, współdziałanie, informacja, komunikacja, integracja, więzi społeczne oraz podmiotowość. Praca składa się z trzech części, tj. teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. W części teoretycznej przedstawiłam pojęcia kapitału w naukach społecznych, w tym kapitału społecznego, kulturowego, ekonomicznego, symbolicznego i ludzkiego. Omówione zostały wybrane koncepcje teoretyczne kapitału społecznego oraz jego składowe, powiązania w wymianie wiedzy, koncepcja pola, model potrójnej i poczwórnej helisy, koncepcja społeczeństwa sieci, gospodarki opartej na wiedzy, zarządzanie wiedzą, koncepcja klastrów, wyzwania stojące przed nauką oraz rozwojem regionalnym. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadziłam 19 IDI oraz 168 ankiet z koordynatorami klastrów oraz przedstawicielami podmiotów, które do nich należą. W części empirycznej omówiłam wyniki badań w zakresie historii zakładania badanych klastrów, zaufania i solidarności, współdziałania, informacji i komunikacji, poziomu integracji i więzi społecznych oraz podmiotowości. Praca kończy się zakończeniem, w którym przedstawiono główne wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych.
The main aim of my thesis was to discuss sociologically and measure the social capital of entities establishing the clusters in the field of Smart Specializations of the Podkarpackie Region, including some social phenomena as trust, solidarity, cooperation, information, communication, integration, social ties and subjectivity. The thesis consists of three parts: theoretical, methodological and empiric one. The theoretical part was devoted to the term of capital in social science, distinguishing social, cultural, economic, symbolic and human capital. The chosen theoretical concepts of social capital and its elements, the relatedness in knowledge exchange, field theory, models of triple and quadruple helix, the concept of network society, the knowledge economy, the knowledge management, the concept of clusters, the challenges for science and regional development. Due to the requirements of this thesis I conducted 19 IDI and 168 surveys with the clusters coordinators and the representatives of the clusters’ entities. In the empirical part I discussed research results in terms of the history of the establishment of the examined clusters, trust and solidarity, cooperation, information and communication, the level of integration and social ties and subjectivity. The thesis is finished with the conclusion that involves main findings from the executed empirical research.
Opis
Promotor: dr hab. Maciej Gitling, prof. UR - 320 s.
Słowa kluczowe
kapitał społeczny , klastry , region , social capital , clusters
Cytowanie