Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Ausz, Mariusz
Barnaś-Baran, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę wykorzystania metody projektów z twórczym wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, czyli tzw. multimediów. Metoda ta z zastosowaniem tych środków stawia wielkie możliwości przed nauczycielem i uczniami. Jest to metoda na miarę XXI w. Jej umiejętne zastosowanie zwiększy efektywność i atrakcyjność procesu dydaktycznego.
The article discusses the subject of using the method of projects with the creative use of modern didactic means, i.e. the so-called multimedia. This method with the use of these means gives great opportunities to the teacher and students. It is a method for the 21st century. Its skillful application will increase the effectiveness and attractiveness of the didactic process.
Opis
Słowa kluczowe
metoda projektów , multimedia , nowoczesne środki dydaktyczne , dydaktyka , project method , multimedia , modern didactic aids , didactics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 179–184