Ocena dostępności instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku.

Abstrakt
Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi niemal 12,2% ludności kraju. Aktualna oraz prognozowana przez GUS sytuacja demograficzna spowoduje, że w sposób znaczący zwiększy się odsetek osób ze szczególnymi potrzebami, w tym również osób niepełnosprawnych. Instytucje publiczne świadczące usługi społeczne oraz świadczenia zdrowotne, będą zobowiązane do zapewnienia społeczeństwu większej dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. Celem pracy jest ocena dostępności instytucji zabezpieczenia społecznego dla osób niepełnosprawnych na przykładzie ZUS oraz SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Uzyskanie w badaniu wyniki mogą wspomóc opracowanie skutecznych strategii wdrożenia oraz monitorowania dostępności dla osób niepełnosprawnych w obu podmiotach. Na podstawie wykonanych analiz wysunięto m.in. następujące wnioski:  Podmioty użyteczności publicznej, takie jak np. ZUS powinny mieć szczegółowo określone standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obecnie obowiązujące ustawodawstwo nie dookreśla rekomendowanych rozwiązań w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.  Spełnienie Standardów Dostępności POZ oraz Szpitali opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia (III.2022) powinny być obligatoryjnym warunkiem dla podmiotów realizujących usługi zdrowotne finansowane w ramach NFZ.
The number of disabled people in Poland is almost 12.2% of the country's population. The current and forecasted by the Central Statistical Office demographic situation will result in a significant increase in the percentage of people with special needs, including disabled people. Public institutions providing social services and health services will be obliged to provide the public with greater architectural, information, communication and digital accessibility. The aim of the work is to assess the availability of social security institutions for disabled people on the example of ZUS and SPSK. prof. A. Grucy CMKP in Otwock. The results obtained in the study may support the development of effective strategies for implementing and monitoring accessibility for disabled people in both entities. Based on the analyzes performed, it was proposed, among others: the following conclusions:  Public utility entities, such as ZUS, should have detailed accessibility standards for people with special needs. The current legislation does not specify recommended solutions in the area of architectural and information and communication accessibility.  Meeting the Accessibility Standards of Primary Health Care Services and Hospitals developed by the Ministry of Health (March 2022) should be an obligatory condition for entities providing health services financed by the National Health Fund.
Opis
Promotor: dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa - 229 s.
Słowa kluczowe
dostępność architektoniczna , informacyjno-komunikacyjna , osoba niepełnosprawna , bariery , architectual accessibility , information and communication , person with a disability , barriers
Cytowanie