Ідеї політичної філософії Миколи Конрада у релігійно-філософському контексті кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: лібералізм, націоналізм, соціалізм

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Sheremeta, Oksana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zwraca uwagę na najważniejsze tezy Konradowskiej wizji nacjonalizmu i socjalizmu. Szczególną wagę przywiązuje do badania rozumienia liberalizmu, zwłaszcza politycznego. Własna wizja liberalizmu, socjalizmu i nacjonalizmu Konrada ukształtowała się na podstawie wczesnego neotomizmu, nauki społecznej Kościoła katolickiego i filozofów neotomistycznych. W ramach swoich badań Konrad rozważa zagadnienia polityczne i ekonomiczne w wymiarze filozoficznym, religijnym i moralnym. Pozwala to mówić o podejściu Konrada do liberalizmu nie tylko jako zjawiska społeczno-ekonomicznego, ale także idei filozofii politycznej.
The article draws attention to the key theses of Konrad’s vision of nationalism and socialism. It pays particular attention to examining the understanding of liberalism, particularly, one of the political kind. Konrad’s own vision of liberalism, socialism and nationalism was shaped by early neo-Thomism, the social teaching of the Catholic Church and neo-Thomist philosophers. As part of his research, Konrad considers political and economic issues in philosophical, religious and moral terms, which allows considering Konrad’s approach to liberalism not only as a socio-economic phenomenon, but also as an idea of political philosophy.
Opis
Słowa kluczowe
Mykoła Konrad , neotomizm , liberalizm , socjalizm , nacjonalizm , Mykola Konrad , neotomism , liberalism , socialism , nationalism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 138–168