Kompetencje kulturowe ratowników medycznych pracujących w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Abstrakt
Celem pracy jest ocena kompetencji kulturowych ratowników medycznych pracujących w Systemie Paostwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim. Grupę badaną stanowili wszyscy ratownicy medyczni pracujący w jednostkach Systemu PRM w woj. podkarpackim i zachodniopomorskim. Poprawnie wypełnionych ankiet było 563 w obu województwach. Do przeprowadzenia badania wykorzystano przetłumaczony na język polski i zwalidowany kwestionariusz do oceny kompetencji kulturowych personelu medycznego - HPCCI. Ratownicy medyczni pracujący w obu województwach uzyskali najwyższe średnie wyniki kompetencji kulturowych w podskali „Świadomośd i wrażliwośd” (3,90±0,64), a najniższe średnie w podskali „Orientacja praktyczna” skierowana na pacjenta (3,01±0,50). W obu województwach najwyższą średnią kompetencji kulturowych uzyskali ratownicy mający wykształcenie „magisterskie na innym kierunku i licencjat ratownictwa medycznego”. Najniższe średnie były wśród ratowników medycznych po „szkole policealnej” i „studiach licencjackich ze specjalnością ratownictwo medyczne”. Ratownicy znający język obcy posiadają wyższe średnie wyniki kompetencji kulturowych w stosunku do ratowników, którzy nie posiadają takich umiejętności.
The objective of the study was to assess the cultural competence of paramedics working within the National Medical Rescue System (NMR System) in the Podkarpackie and Zachodniopomorskie Province. The surveyed group consisted of all paramedics working in the NMR System in the Podkarpackie and Zachodniopomorskie Province. The number of accurately completed questionnaires was 563 in both provinces.The survey was carried out with the use of the questionnaire for assessing the cultural competence of medical personnel – HPCCI, translated into Polish and validated. Paramedics working in both provinces obtained the highest average cultural competence results in the "awareness and sensitivity" subscale (3.90±0.64), and the lowest in the patient-focussed "practice orientation" subscale (3.01±0.50). In both provinces the highest average for cultural competence was recorded by rescuers with Master's degree in other field and Bachelor's degree in medical rescue. The lowest average values among paramedics who graduated from post-secondary schools and Bachelor's studies with a medical rescue speciality. Paramedics who spoke a foreign language had higher average cultural competence results as compared to the paramedics who did not present foreign language skills.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski - 162 s.
Słowa kluczowe
kompetencje kulturowe , ratownicy medyczni , System Państwowe Ratownictwo Medyczne , kształcenie wielokulturowe , potrzeby edukacyjne , cultural competence , paramedics , the National Medical Rescue System , multicultural education , educational needs
Cytowanie