Ocena wydolności fizycznej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 przy zastosowaniu testu spiroergometrycznego

Abstrakt
Cukrzyca typu 1 (T1DM) to choroba metaboliczna związana z brakiem insuliny. Dzieci i młodzież z T1DM często doświadczają ograniczeń w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Celem pracy było zbadanie wydolności fizycznej dzieci i młodzieży z T1DM, uwzględniając skład ciała, czas choroby i poziom hemoglobiny glikowanej. Porównano wyniki z grupą kontrolną zdrowych dzieci aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Uczestnicy przeszli test spiroergometryczny i ocenę składu ciała. Osoby z T1DM wykazywały niższą wydolność fizyczną i odmienne parametry fizjologiczne. Analiza parametrów jest istotna dla monitorowania zdrowia i bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej u dzieci z T1DM.
Type 1 diabetes (T1DM) is a metabolic disease characterized by insulin deficiency. Children and adolescents with T1DM often experience limitations in performing physical exercises. The aim of the study was to assess the physical fitness of children and adolescents with T1DM, taking into account body composition, duration of disease, and glycated hemoglobin level. The results were compared with those of a control group of healthy children, both physically active and inactive. Participants underwent cardiopulmonary exercise testing and body composition assessment. Individuals with T1DM exhibited lower physical fitness and different physiological parameters. Analyzing these parameters is crucial for monitoring health and safety during physical activity in children with T1DM.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Artur Mazur - 117 s.
Słowa kluczowe
cukrzyca , cukrzyca typu 1 , CPET , wydolność fizyczna , spiroergometria , diabetes , type 1 diabetes , physical performance , spiroergometry
Cytowanie