Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Browarek, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie i zanalizowanie oceny polityki etnicznej państwa polskiego dokonanej na podstawie "Czwartej opinii w sprawie Polski Komitetu Doradczego Rady Europy ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych" oraz na podstawie "Trzeciego raportu Komitet Ekspertów ds. Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych". Główną tezą pracy jest stwierdzenie, iż mimo że polityka etniczna państwa polskiego w analizowanym okresie nie uległa zmianie, to niektóre działania władz polskich świadczą o ich pewnej nieprzychylności wobec poszerzenia praw mniejszości narodowych, a nawet w niektórych przypadkach chęci uszczuplenia tych praw. W artykule wykorzystano szereg metod badawczych. Najważniejsze z nich to analiza instytucjonalno-prawna, metoda czynnikowa i metoda porównawcza.
This article aims to present and analyse the assessment of the ethnic policy of the Polish state made on the basis of the Fourth Opinion on Poland of the Advisory Committee of the Council of Europe on the Framework Convention for the Protection of National Minorities and on the basis of the Third Report of the Committee of Experts on the European Charter for Regional or Minority Languages. The main thesis of the work is the statement that although the ethnic policy of the Polish state has not changed in the analyzed period, some actions of the Polish authorities testify to their certain unfavorability towards the extension of the rights of national minorities, and even in some cases the desire to reduce these rights. The article uses a number of research methods. The most important of them are institutional and legal analysis, factorial method and comparative method.
Opis
Słowa kluczowe
polityka etniczna , mniejszości narodowe , prawa mniejszości narodowych , Polska , ethnic politics , national and ethnic minorities , rights of national minorities , Poland
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 64-76