Od rytuału przejścia do pułapek izonomii. Sposoby rozumienia rodzicielstwa przez rodziców uczniów szkoły podstawowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Lulek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rodzicielstwo jest naturalnym etapem życia kobiet i mężczyzn, konsekwencją wypełniania funkcji prokreacyjnej. Rozpoczyna się w momencie urodzenia dziecka i wiąże się z podjęciem określonych ról oraz wynikających z nich zadań opiekuńczych i wychowawczych wobec potomstwa. Obrazuje stopień zainteresowania i zaangażowania rodziców w wychowanie, opiekę i edukację własnych dzieci. Współczesne rodzicielstwo oparte na równouprawnieniu kobiet i mężczyzn dla wielu rodziców jest swoistym wyzwaniem związanym z jednej strony z koniecznością podejmowania nowych zadań i realizowania kolejnych funkcji, zaś z drugiej z nastawieniem na indywidualne potrzeby i własny rozwój. Kierując się takimi przesłankami, podjęto badania jakościowe, których celem było poznanie sposobów rozumienia rodzicielstwa przez badanych rodziców mających dzieci w wieku szkolnym. W badaniach wykorzystano wywiad swobodny. Zebrany materiał badawczy poddano kategoryzacji, co pozwoliło wyodrębnić następujące sposoby rozumienia rodzicielstwa: rodzicielstwo jako moment przejścia, rodzicielstwo – poczucie osobistej odpowiedzialności za dziecko, rodzicielstwo w pułapce izonomii.
Parenthood is a natural stage in men and women’s life – a consequence of procreative role. This stage begins together with child’s birth and it requires undertaking appropriate roles and fulfilling care and educational tasks stemming from these roles. Parenthood indicates level of parents’ interest and engagement into upbringing, caring and educating their children. Contemporary parenthood is based on equality between men and women and it is challenging for many of them. On the one hand, it is connected to necessity of undertaking new tasks and bearing new roles, on the other hand to focusing on individual needs and self-development. Qualitative studies, referring to these grounds, were aimed at the cognition of ways of understanding parenthood by parents surveyed. Studies were carried through open interviews. The evidence collected was categorised, which allowed for extracting the following ways of understanding parenthood: parenthood as a moment of transition, parenthood as a personal responsibility for a child and parenthood in isonomy trap.
Opis
Słowa kluczowe
rodzice , rodzicielstwo , parents , parenthood
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 488–496