Kierunki rozwoju profili gospodarczych słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kobus, Przemysław
Zrobek, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę analizy kierunków rozwoju gospodarczego, kształtowanych przez samorządy lokalne słabo rozwiniętych jednostek przestrzennych w dokumentach strategicznych dla takich obszarów. Postęp na tych terenach wymaga wypracowania kierunków rozwoju gospodarczego umożliwiających niezbędne przekształcenia strukturalne, pozwalające na lepsze, niż w konkurencyjnych jednostkach przestrzennych, uprofilowanie oferty, a w konsekwencji skuteczniejsze i efektywniejsze pozyskiwanie i utrzymywanie czynników rozwoju. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że w większości przypadków samorządom lokalnym nie udało się wypracować spójnych z posunięciami operacyjnymi strategii, opartych na pełnym zrozumieniu potrzeb i możliwości rozwojowych gospodarek obszarów słabo rozwiniętych. Obecne ramy nakładane przez dokumenty strategiczne gmin na rzecz wsparcia lokalnej gospodarki, ukierunkowujące politykę rozwoju badanych gmin, cechuje fragmentaryczność i nieskoordynowanie, co staje się przeszkodą w warunkach potrzeby ich radykalnej restrukturyzacji i nie sprzyja zwiększaniu konkurencyjności i rozwojowi jednostek terytorialnych. W zbyt małym stopniu nawiązują one ponadto do możliwości zdywersyfikowania gospodarki, nie obejmują wykorzystania istniejących atutów w połączeniu z postępem technologicznym, pozwalającym na wprowadzanie kierunków rozwoju umożliwiających ewoluowanie ku nowoczesnemu, zrównoważonemu włączeniu społecznemu do nowoczesnych struktur gospodarczych.
This paper aims at analysing the lines of economic development, shaped by local self-governments of undeveloped territorial units in their strategic documents. The progress in those areas requires creating some lines of economic development enabling structural transformations, which in turn will allow for better offer profiling than in competing territorial units, and, as a consequence, will allow for more efficient and more effective acquisition and maintenance of the factors contributing to regional development. In the light of the results obtained, one can claim that in the majority of cases, the local self-governments did not succeed in creating any strategies coherent with operational undertakings and based on full understanding of the needs and possibilities for development of the economies of undeveloped areas. Current frameworks created by strategic documents of the communes in favour of supporting local economy, directing the policy of development of the analysed communes, are characterised by fragmentariness and lack of coordination, which becomes an obstacle in the light of the need of their radical restructuring and does not contribute to any increase in the competitiveness and to any development of territorial units. What is more, such frameworks do not refer to the possibility of diversifying the economy, do not include any use of existing advantages in connection with technological progress, allowing for the introduction of some lines of development, which would enable the evolution into modern, sustainable social inclusion in modern economic structures.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój , profil gospodarczy , słabo rozwinięte jednostki terytorialne , development , economic profile , undeveloped territorial units
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 502–520