Miejsce Piastowe w XVI-XIX wieku

Abstrakt
Celem pracy jest wszechstronne prześledzenie i ukazanie różnorakich aspektów życia społeczności wiejskiej Miejsca Piastowego na przestrzeni XVI –XIX wieku. Analizowane zagadnienia starano się przedstawić tak w wymiarze indywidualnym, poprzez odwoływanie się do pojedynczych przykładów, jak i w ujęciu zbiorowym, w kontekście całej społeczności chłopskiej połączonej więziami rodzinnymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Przyjęty zakres terytorialny koncentruje się przede wszystkim na obszarze tytułowej wsi i zamieszkującej ją ludności, natomiast ramy chronologiczne obejmują okres od XVI do XIX wieku. Wyznaczone zostały przede wszystkim istniejącą bazą źródłową w postaci wytworów kancelarii miejsteckiego sądu wiejskiego, które stanowią podstawę zawartości merytorycznej rozprawy. Uzupełnione dokumentami z czasów zaboru austriackiego i wytworami proweniencji kościelnej, pozwoliły przedstawić dzieje wsi do końca XIX stulecia. Pracę oparto przede wszystkim na podstawie rękopiśmiennych przekazów źródłowych pochodzących głównie ze zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Poszukiwanie informacji źródłowych przeprowadzono również w archiwach krajowych (Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka PAN i PAU w Krakowie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu).
The objective of the present work paper is to thoroughly look at the various aspects of life of the rural community of Miejsce Piastowe between XVI and XIX century. The author wanted to show analyzed issues both in the individual dimension, by reference to individual examples and in terms of the collective, in the context of the whole community of peasant. The territorial scope focuses mainly on the area of the titled village and the population living in it. The chronological framework refers to the period from the sixteenth to the nineteenth century. Completed documents from the time of the Austrian partition and products of provenance church, helped present the history of the village to the end of the nineteenth century. The work was based primarily on the basis of the manuscript source materials coming mainly from the collections of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. The search for source information was also conducted in the national archives (Library in Kornik, Central Archives of Historical Records in Warsaw, National Archives in Krakow, State Archive in Przemysl, State Archives in Rzeszow, Library in Wrcocław).
Opis
Słowa kluczowe
Miejsce Piastowe , królewszczyzna , księgi sądowe , cyrkuł sanocki , Galicja , crown land , the books of village courts , discrict of Sanok , Galicia
Cytowanie